Ciekawostki

To oficjalne! George’a Orwella śledzili sowieccy szpiedzy.

Sowiec­ki wywiad przy­glą­dał się zarów­no Geo­r­ge­’o­wi Orwel­lo­wi, jak i jego żonie Eile­en Bla­ir. Mał­żeń­stwo było śle­dzo­ne w cza­sie hisz­pań­skiej woj­ny domowej.

Doku­men­ty potwier­dza­ją­ce, że mał­żeń­stwo wzbu­dzi­ło zain­te­re­so­wa­nie Sowie­tów, odkrył Giles Trem­lett w cza­sie pra­cy nad publi­ka­cją “The Inter­na­tio­nal Bri­ga­des: Fascism, Fre­edom and the Spa­nish Civil War”.

Geo­r­ge Orwell i Eile­en Bla­ir wyje­cha­li do Hisz­pa­nii w 1936 roku, razem z 35 tys. ochot­ni­ków z róż­nych kra­jów, by uczest­ni­czyć w woj­nie domo­wej. Ich doświad­cze­nia zosta­ły opi­sa­ne w książ­ce “W hoł­dzie Kata­lo­nii”. Geo­r­ge Orwell dołą­czył do Nie­za­leż­nej Par­tii Pra­cy, któ­ra wspie­ra­ła Par­tię Robot­ni­czą Zjed­no­cze­nia Mark­si­stow­skie­go opo­zy­cyj­ną wobec stalinizmu.

Gdy Geo­r­ge został postrze­lo­ny i tra­fił do szpi­ta­la, Eile­en rzu­ci­ła mu się na szy­ję, by wyszep­tać, że musi ucie­kać. Final­nie mał­żon­kom uda­ło się uciec pocią­giem. Uda­wa­li Bry­tyj­czy­ków z kla­sy wyższej.

W hoł­dzie Kata­lo­nii” Geo­r­ge­’a Orwel­la uka­za­ło się w 1938 roku. Pisarz twier­dził, że woj­na spro­wa­dza­ła się do wal­ki faszy­zmu z demo­kra­cją, opi­sał ją z punk­tu widze­nia lewi­co­wych dzia­ła­czy. To wła­śnie tam­te doświad­cze­nia zain­spi­ro­wa­ły dwie naj­gło­śniej­sze książ­ki Orwel­la, czy­li “Fol­wark zwie­rzę­cy” oraz “Rok 1984″.

zdję­cie BBC, dome­na publiczna/Wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy