Ciekawostki

Aktualna lista najlepiej zarabiających pisarzy świata

For­bes” po raz kolej­ny spraw­dził, któ­rzy auto­rzy zara­bia­ją naj­wię­cej. Wzo­rem poprzed­nich lat nie liczy­ły się tyl­ko docho­dy ze sprze­da­ży samych ksią­żek, ale rów­nież wszel­kie wpły­wy towa­rzy­szą­ce, np. z udo­stęp­nie­nia praw wytwór­niom fil­mo­wym. Pod uwa­gę bra­ny był okres od 1 czerw­ca 2017 do 1 czerw­ca 2018 roku. Gene­ral­nie sytu­acja nie bar­dzo się zmie­ni­ła, przy­naj­mniej nie na pierw­szych dzie­się­ciu pozy­cjach. Z czo­łów­ki znik­nę­ła Pau­la Haw­kins, autor­ka słyn­nej Dziew­czy­ny z pocią­gu. W zesta­wie­niu poja­wił się nato­miast dość nie­spo­dzie­wa­nie Micha­el Wolff dzię­ki książ­ce Ogień i furia. Bia­ły Dom Trum­pa.

Pau­la Haw­kins zade­biu­to­wa­ła w 2015 roku Dziew­czy­ną z pocią­gu i to wła­śnie ten thril­ler zapew­nił jej zaist­nie­nie w 2016 na liście naj­le­piej opła­ca­nych pisa­rzy. W cią­gu pierw­sze­go roku jej powieść zaro­bi­ła 10 milio­nów dola­rów. Nie­ste­ty dla Pau­li Haw­kins jej kolej­na książ­ka, Zapi­sa­ne w wodzie, nie odnio­sła już takie­go suk­ce­su. Tym samym autor­ka nie zała­pa­ła się do zestawienia.

Ogrom­nym suk­ce­sem komer­cyj­nym może cie­szyć się nato­miast Micha­el Wolff. Wyda­na w stycz­niu książ­ka Ogień i furia. Bia­ły Dom Trum­pa, zdra­dza­ją­ca wie­le sekre­tów tak z kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej, jak i samej pre­zy­den­tu­ry Donal­da Trum­pa, mia­ła zadzi­wia­ją­co dobry start. Tytu­ło­wi na pew­no pomógł sztab pre­zy­den­ta oraz sam boha­ter książ­ki, któ­rzy sta­ra­li się sabo­to­wać wyda­nie. Dzię­ki temu w cią­gu pierw­szych trzech tygo­dni na całym świe­cie sprze­da­ło się 1,7 milio­na kopii książ­ki! „For­bes” osza­co­wał, że Ogień i furia. Bia­ły Dom Trum­pa zaro­bi­ła 13 milio­nów dola­rów, co upla­so­wa­ło Micha­ela Wolf­fa na siód­mej pozycji.

Na pierw­sze miej­sce zesta­wie­nia wró­cił James Pat­ter­son, któ­ry na krót­ko został zde­tro­ni­zo­wa­ny w zeszłym roku przez J.K. Row­ling. Pat­ter­son w bra­nym pod uwa­gę okre­sie zaro­bił 86 milio­nów dola­rów. War­to zauwa­żyć, że autor już zdą­żył zali­czyć dobry start do przy­szło­rocz­ne­go zesta­wie­nia. Jego naj­now­sza powieść, napi­sa­na wespół z byłym pre­zy­den­tem Bil­lem Clin­to­nem, Gdzie jest Pre­zy­dent, sprze­da­ła się od czerw­ca w 660 tysią­cach egzem­pla­rzy. Dru­gie miej­sce nale­ży do J.K. Row­ling z 54 milio­na­mi dola­rów docho­du. I to mimo że w bada­nym okre­sie nie mia­ła żad­nej nowo­ści. Nadal z dużym powo­dze­niem sprze­da­ją się jej star­sze pozy­cje, do tego może liczyć na sta­łe zastrzy­ki gotów­ki z par­ków roz­ryw­ki poświę­co­nych Harry’emu Pot­te­ro­wi oraz z Hol­ly­wo­odu. 27 milio­nów dola­rów Ste­phe­na Kin­ga zapew­ni­ło mu trze­cią loka­tę. Duża w tym zasłu­ga naj­now­szej ekra­ni­za­cji kul­to­we­go hor­ro­ru To, któ­ry zaro­bił na całym świe­cie 700 milio­nów dolarów.

Lista naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy przed­sta­wia się następująco:

1. James Pat­ter­son – 86 mln USD
2. J.K. Row­ling – 54 mln USD
3. Ste­phen King – 27 mln USD
4. John Gri­sham – 21 mln USD
5. Jeff Kin­ney (ex aequo) – 18,5 mln USD
5. Dan Brown (ex aequo) – 18,5 mln USD
7. Micha­el Wolff – 13 mln USD
8. Daniel­le Ste­el (ex aequo) – 12 mln USD
8. Nora Roberts (ex aequo) – 12 mln USD
10. Rick Rior­dan (ex aequo) – 10,5 mln USD
10. E.L. James (ex aequo) – 10,5 mln USD

źró­dło: Forbes

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy