Aktualności

Dzięki tym kodom Polacy zaoszczędzili już 10 mln zł na książkach – a teraz mogą jeszcze więcej!

Księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink zało­żo­na zosta­ła w 2010 roku. Fir­ma prze­by­ła dłu­gą dro­gę, by dziś być jed­ną z naj­więk­szych i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych pol­skich plat­form z e‑bookami, audio­bo­oka­mi, a tak­że książ­ka­mi papie­ro­wy­mi. Bie­żą­cy rok przy­niósł Woblin­ko­wi dwa powo­dy do hucz­ne­go świę­to­wa­nia. Nie dość, że księ­gar­nia obcho­dzi dzie­sią­te uro­dzi­ny, to jesz­cze jej użyt­kow­ni­cy wyko­rzy­sta­li milion kodów raba­to­wych Bume­rang. Z tej oka­zji plat­for­ma ma dla czy­tel­ni­ków niespodziankę.

Bume­rang to pro­gram lojal­no­ścio­wy, któ­ry funk­cjo­nu­je nie­mal od same­go począt­ku ist­nie­nia Woblin­ka. Dzia­ła on w ten spo­sób, że za każ­de 10 zło­tych wyda­ne w księ­gar­ni czy­tel­nik otrzy­mu­je kod raba­to­wy o takiej samej war­to­ści. Z tych kodów moż­na korzy­stać przy kolej­nych trans­ak­cjach. Według danych udo­stęp­nio­nych przez Woblink z dobro­dziejstw pro­gra­mu Bume­rang sko­rzy­sta­ło już pra­wie 120 tysię­cy osób. 13 lip­ca został zaś uży­ty milio­no­wy kod.

Milio­no­wy kod

Milio­no­wy kod został uży­ty 13 lip­ca 2020 roku. Koszyk, w któ­rym został wyko­rzy­sta­ny, zawie­rał pięć książek:
W samym ser­cu morza Jojo Moy­es – Znak,
Tele­fon od anio­ła Guillaume’a Mus­sa – Wydaw­nic­two Albatros,
Dzi­siaj nary­su­je­my śmierć Woj­cie­cha Toch­ma­na – Wydaw­nic­two Literackie,
Wyrwa Woj­cie­cha Chmie­la­rza – Wydaw­nic­two Marginesy,
Pia­nie kogu­tów, płacz psów Woj­cie­cha Toch­ma­na – Wydaw­nic­two Literackie.

Kod został uży­ty przed czy­tel­ni­ka, któ­ry jest z Woblin­kiem od 2015 roku i łącz­nie sko­rzy­stał już ze 191 kodów!

To dla nas sym­bo­licz­ny moment – wyko­rzy­sta­nie milio­no­we­go kodu Bume­rang – mówi Paweł Polań­ski, Dyrek­tor Woblin­ka. Z tej oka­zji przez naj­bliż­szy tydzień będzie moż­na sko­rzy­stać z wyjąt­ko­wej ofer­ty: podwa­ja­my Bume­rang i za każ­de 10 zł wyda­ne na Woblin­ku do czy­tel­ni­ka wró­cą 2 kody o łącz­nej war­to­ści 20 zł. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że Bume­rang to uni­ka­to­wy pro­gram lojal­no­ścio­wy na pol­skim ryn­ku książ­ki. Jest łatwy, przej­rzy­sty i wygod­ny w uży­ciu – nie wyma­ga gro­ma­dze­nia punk­tów ani regu­lar­nych zaku­pów. Jest mak­sy­mal­nie pro­czy­tel­ni­czy, podob­nie jak cały Woblink. O jego wyjąt­ko­wo­ści świad­czy fakt, że rekor­dzi­ści w wyko­rzy­sta­niu kodów są z nami od 10 lat, czy­li do same­go począt­ku ist­nie­nia Woblin­ka. Kto raz sko­rzy­sta z Bume­ran­gu, będzie uży­wał go ponownie.

Kody Bume­rang uży­wa­ne były naj­czę­ściej na książkach:

E‑booki:

Bie­gu­ni Olgi Tokar­czuk – Wydaw­nic­two Literackie,
Listy zza gro­bu Remi­giu­sza Mro­za – Wydaw­nic­two Filia,
Szczy­gieł Don­ny Tartt – Znak.

Audio­bo­oki:

Chro­bot Toma­sza Mich­nie­wi­cza – Wydaw­nic­two Otwarte,
Jak mniej myśleć Chri­stel Petit­col­lin – Wydaw­nic­two Feeria,
Homo deus Yuva­la Noaha Hara­rie­go – Wydaw­nic­two Literackie.

Książ­ki tradycyjne:

Tatu­aży­sta z Auschwitz Heather Mor­ris – Wydaw­nic­two Marginesy,
Wiel­ki Ogar­niacz Życia we dwo­je, czy­li jak być razem i się nie poza­bi­jać Pana Buka i Pani Buko­wej – Flow Books,
Księ­gi Jaku­bo­we Olgi Tokar­czuk – Wydaw­nic­two Literackie.

Śred­nie uży­cie kodów to 8.45 na osobę.

Kody Bume­rang są z nami nie­mal od począt­ku, ale cią­gle je udo­sko­na­la­my zgod­nie z potrze­ba­mi naszych czy­tel­ni­ków – mówi Paweł Polań­ski. – Dziś kody same przy­po­mi­na­ją o sobie i swo­jej waż­no­ści w koszy­ku, tak aby czy­tel­nik nie zapo­mniał ich wyko­rzy­stać. Zawsze są widocz­ne na kon­cie czy­tel­ni­ka – nie trze­ba ich zapi­sy­wać i nigdy się nie gubią. 🙂 Nie musi­my szu­kać ich w mailach czy SMS-ach. No i wresz­cie: nasz sys­tem zaku­po­wy zawsze poka­zu­je oszczęd­ność, któ­rą może­my uzy­skać – wszyst­ko po to, aby kody były mak­sy­mal­nie wygod­ne dla czy­tel­ni­ków, któ­ry­mi sami w Woblin­ku wszy­scy jesteśmy.

O Woblin­ku

Woblink.com to jed­na z naj­więk­szych i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych plat­form z e‑bookami, audio­bo­oka­mi i książ­ka­mi tra­dy­cyj­ny­mi w Pol­sce. W tym roku księ­gar­nia obcho­dzi swo­je 10. uro­dzi­ny. W jej ofer­cie moż­na zna­leźć bli­sko 50 tys. e‑booków, 8 tys. audio­bo­oków i ponad 120 tys. ksią­żek tra­dy­cyj­nych od 270 naj­więk­szych pol­skich wydaw­nictw. Woblink jest też od wie­lu lat współ­or­ga­ni­za­to­rem Czy­taj PL – naj­więk­szej kam­pa­nii pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two w Polsce.

Wię­cej o pro­gra­mie bume­rang moż­na się dowie­dzieć pod adre­sem: https://woblink.com/pl/bumerang

Podwój­ny bumerang

Aby uczcić wyko­rzy­sta­nie milio­no­we­go kodu, przez naj­bliż­szy tydzień, od 27 lip­ca do 9 sierp­nia, Woblink podwa­ja dzia­ła­nie pro­gra­mu Bume­rang. To ozna­cza, że za każ­de 10 zło­tych wyda­ne na Woblink.com otrzy­ma­my dwa kody o war­to­ści 10 zł do wyko­rzy­sta­nia na książki.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy