Sprawdzasz tag

bumerang

Aktualności

Dzięki tym kodom Polacy zaoszczędzili już 10 mln zł na książkach – a teraz mogą jeszcze więcej!

Księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink zało­żo­na zosta­ła w 2010 roku. Fir­ma prze­by­ła dłu­gą dro­gę, by dziś być jed­ną z naj­więk­szych i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych pol­skich plat­form z e‑bookami, audio­bo­oka­mi, a tak­że książ­ka­mi papie­ro­wy­mi. Bie­żą­cy rok przy­niósł Woblin­ko­wi dwa powo­dy do hucz­ne­go świę­to­wa­nia. Nie dość, że księ­gar­nia obcho­dzi dzie­sią­te uro­dzi­ny, to jesz­cze jej użyt­kow­ni­cy wyko­rzy­sta­li milion kodów raba­to­wych Bume­rang. Z tej oka­zji plat­for­ma ma dla czy­tel­ni­ków nie­spo­dzian­kę. Czy­taj dalej

-->