Zapowiedzi

Znamy datę premiery dziewiątego tomu serii z Joanną Chyłką

Remi­giusz Mróz nie zamie­rza póki co zwal­niać pisar­skie­go tem­pa. Dopie­ro co, bo z koń­cem stycz­nia, do księ­gar­ni tra­fi­ła Nie­od­gad­nio­na, kon­ty­nu­acja zeszło­rocz­nej Nie­od­na­le­zio­nej, a już teraz fani Joan­ny Chył­ki mogą odli­czać dni do pre­mie­ry kolej­nej książ­ki z serii. Infor­ma­cję o Umo­rze­niu podał autor na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku. Pre­mie­ra w marcu.

Umo­rze­nie to dzie­wią­ty tom serii thril­le­rów praw­ni­czych z Joan­ną Chył­ką – twar­dą panią mece­nas, któ­ra wikła się lub jest wikła­na w abso­lut­nie bez­pre­ce­den­so­we spra­wy. Tym razem zaj­mie się obro­ną męż­czy­zny oskar­żo­ne­go o zabój­stwo żony i dzie­ci. Zada­nie nie będzie pro­ste, bo oskar­żo­ny sam do popeł­nie­nia zbrod­ni się przy­znał, mimo moc­ne­go ali­bi prze­czą­ce­mu jego winie.

Remi­giusz Mróz na Face­bo­oku zdra­dził zda­nie otwie­ra­ją­ce powieść:

Dzień, w któ­rym umrzesz, zacznie się tak samo jak każ­dy inny.

Poza tym nie­wie­le wię­cej wia­do­mo. Umo­rze­nie ma zgłę­biać tema­ty­kę rela­cji mię­dzy­ludz­kich. I to nie tyl­ko w kon­tek­ście pro­wa­dzo­nej spra­wy praw­nej, ale rów­nież związ­ku mię­dzy parą praw­ni­ków – Joan­ny Chył­ki i Kor­dia­na Oryń­skie­go, zna­ne­go powszech­nie jako Zor­don. Powieść tra­fi do sprze­da­ży 13 mar­ca.

Poten­cjał w Chył­ce zauwa­ży­ła sta­cja TVN, któ­ra posta­no­wi­ła wypro­du­ko­wać serial opar­ty na dru­gim tomie serii z Mag­da­le­ną Cie­lec­ką w roli głów­nej. Sied­mio­od­cin­ko­wa pro­duk­cja dostęp­na jest na inter­ne­to­wej plat­for­mie sta­cji Play­er. Od 30 mar­ca będzie emi­to­wa­na rów­nież w TVN.

Umo­rze­nie, Remi­giusz Mróz

Ide­al­na rodzi­na. Szczę­śli­we mał­żeń­stwo, kocha­ją­ca żona i odda­ny mąż, dla któ­re­go dwój­ka dzie­ci jest całym świa­tem. Wyda­wa­ło się, że nic nie zakłó­ci idyl­li, któ­rą cie­szy­li się Skal­scy. Do cza­su. Pew­nej nocy sąsie­dzi sły­szą krzy­ki docho­dzą­ce z domu, a kie­dy poli­cjan­ci zja­wia­ją się na miej­scu, odnaj­du­ją bestial­sko zamor­do­wa­nych mat­kę z dzieć­mi. Jedy­ny trop wie­dzie do gło­wy rodzi­ny, mimo że męż­czy­zna nigdy nie pod­niósł ręki na bliskich.

Dla­cze­go zabił? Co takie­go spra­wi­ło, że z ide­al­ne­go męża zmie­nił się w potwora?

Joan­na Chył­ka ma świa­do­mość, że ze wzglę­du na stan zdro­wia, każ­da spra­wa może oka­zać się tą ostat­nią. Decy­du­je się bro­nić oskar­żo­ne­go, mimo że ten od razu przy­zna­je się do popeł­nie­nia okrut­nej zbrod­ni. Spra­wa wyda­je się z góry prze­gra­na, gdy­by nie jeden, istot­ny fakt – spraw­ca ma żela­zne ali­bi, któ­re prze­czy jego winie. Sam jed­nak twier­dzi, że zosta­ło ono sfabrykowane.
(źró­dło opi­su: stro­na autora)

Książ­ka już dostęp­na w przed­sprze­da­ży za 27.93 zł – zaj­rzyj tutaj.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy