Zapowiedzi

Niezwykła premiera jednocześnie w Londynie, w Warszawie i w Nowym Jorku! Cyberpunk 2077: Bez przypadku Rafała Kosika

Rafał Kosik, któ­ry może pochwa­lić się 1,8 milio­na sprze­da­nych ksią­żek, osa­dził swo­ją naj­now­szą powieść w uni­wer­sum best­sel­le­ro­wej gry Cyber­punk 2077. Pre­mie­ra już w sierpniu!

Cyber­punk 2077: Bez przy­pad­ku” (Cyber­punk 2077: No Coin­ci­den­ce) to nie­zwy­kły pro­jekt Rafa­ła Kosi­ka, CD Pro­jekt Red oraz Orbit Books. Pre­mie­ra powie­ści zosta­ła zapla­no­wa­na na 8, 9 oraz 10 sierp­nia w Lon­dy­nie, w War­sza­wie i w Nowym Jor­ku. Odpo­wia­da­ją za nią Orbit US, Orbit UK (Hachet­te) i Power­graph – czy­li wydaw­nic­two zało­żo­ne i pro­wa­dzo­ne przez Rafa­ła Kosi­ka i Kata­rzy­nę Sienkiewicz-Kosik.

Gra „Cyber­punk 2077” zosta­ła stwo­rzo­na przez stu­dio CD Pro­jekt Red na pod­sta­wie papie­ro­wej gry RPG „Cyber­punk 2020”. Uni­wer­sum zalud­nio­ne fixe­ra­mi i netrun­ne­ra­mi stwo­rzył Mike Pond­smith. Gra pol­skie­go stu­dia sprze­da­ła w cią­gu nie­ca­łych trzech lat sprze­da­ła się w nakła­dzie ponad 20 milio­nów egzem­pla­rzy, docze­ka­ła się też wypro­du­ko­wa­ne­go dla Net­flik­sa ani­me „Cyber­punk: Edge­run­ners”, przy sce­na­riu­szu któ­re­go pra­co­wał Rafał Kosik.

Teraz pisarz powra­ca do świa­ta „Cyber­pun­ka 2077” powie­ścią „Bez przypadku”.

Rafał Kosik jest auto­rem prze­szło 30 ksią­żek, któ­re uka­za­ły się w łącz­nym nakła­dzie nie­mal 1,8 milio­na egzem­pla­rzy. Pisze zarów­no powie­ści scien­ce fic­tion dla doro­słych („Mars”, „Ver­ti­cal”, „Kame­le­on” i „Róża­niec”), jak i best­sel­le­ro­we cykle dla dzie­ci i mło­dzie­ży („Felix, Net i Nika” oraz „Ame­lia i Kuba”). Rafał Kosik jest też sce­na­rzy­stą i publicystą.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z ofi­cjal­nym opi­sem powie­ści „Cyber­punk 2077: Bez przypadku”.

Szóst­ka nie­udacz­ni­ków, na pozór zwy­kłych ludzi, zosta­je zaszan­ta­żo­wa­na i zmu­szo­na do prze­pro­wa­dze­nia napa­du nie­moż­li­we­go. Nie zna­ją się nawza­jem, nie wie­dzą, co mają ukraść. Powo­li odkry­wa­my, kim tak napraw­dę są: były żoł­nierz, tan­cer­ka z noc­ne­go baru, kor­po­ska nego­cja­tor­ka, sze­ścio­pal­cza­sty chi­rurg, marzą­cy o życiu gang­ste­ra urzęd­nik i nasto­let­ni nerd.

To począ­tek opo­wie­ści zanu­rzo­nej w mro­ku złych dziel­nic i w jasnych świa­tłach luk­su­so­wych wie­żow­ców. Gang z Przy­pad­ku wcho­dzi w trze­wia Night City i sta­je prze­ciw­ko bru­tal­nym prze­stęp­com o cia­łach zmo­dy­fi­ko­wa­nych wsz­cze­pa­mi, prze­ciw­ko bez­względ­nym kor­po­ra­cjom i sko­rum­po­wa­nej policji.

Bez przy­pad­ku to turn­pa­ger, pełen zwro­tów akcji thril­ler SF. Rafał Kosik mie­sza cyber­punk z roman­sem i sen­sa­cją. Zabie­ra nas do przy­szło­ści, w któ­rej zacie­ra­ją się gra­ni­ce pomię­dzy czło­wie­kiem a tech­no­lo­gią. Poru­sza naj­go­ręt­sze dziś tema­ty: nie­bez­pie­czeństw ze stro­ny sztucz­nej inte­li­gen­cji, uciecz­ki od rze­czy­wi­sto­ści w świa­ty wir­tu­al­ne, eks­plo­ra­cji gra­nic ludz­kie­go pozna­nia. Rafał Kosik poka­zu­je, że w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez tech­no­lo­gie, zagro­żo­nym woj­ną i kata­stro­fą eko­lo­gicz­ną w ludziach wciąż drze­mie wiel­ka potrze­ba bli­sko­ści i miłości.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja prasowa

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy