Ekranizacje Zapowiedzi

Główna rola w filmowym prequelu słynnej powieści Roalda Dahla Charlie i fabryka czekolady obsadzona

Wyda­na w 1964 powieść Char­lie i fabry­ka cze­ko­la­dy nie­wie­le mówi o prze­szło­ści eks­cen­trycz­ne­go, ale nadal budzą­ce­go sym­pa­tię cukier­ni­ka. Dopie­ro fil­mo­wa adap­ta­cja z 2005 zdra­dzi­ła co nie­co na temat dzie­ciń­stwa Wil­ly­’e­go Won­ki. Peł­ny obraz jego histo­rii poznać będzie­my mogli już za dwa lata. Wte­dy wła­śnie pre­mie­rę będzie miał film cał­ko­wi­cie poświę­co­ny Willy’emu Won­ce. Wie­my już, kto wcie­li się w głów­ną rolę.

Pro­duk­cja, zaty­tu­ło­wa­na Won­ka, opo­wie o przy­go­dach mło­de­go wyna­laz­cy i cukier­ni­ka zanim jesz­cze otwo­rzył swo­ją słyn­ną fabry­kę cze­ko­la­dy. Szcze­gó­ły fabu­ły są nadal trzy­ma­ne w tajem­ni­cy. Nie wia­do­mo na przy­kład, czy wyko­rzy­sta­ne zosta­ną moty­wy z dzie­ciń­stwa Won­ki prze­wi­ja­ją­ce się w fil­mie Bur­to­na z 2005. Tam­ten obraz po raz pierw­szy opo­wia­dał o tym, co pocią­gnę­ło mło­de­go Wil­ly­’e­go w stro­nę prze­my­słu cukierniczego.

Pew­nym nato­miast jest to, że fil­mo­wy Won­ka będzie w dużej czę­ści musi­ca­lo­wą pro­duk­cją. Nie zabrak­nie więc śpie­wu i tań­ca. Będzie to też swo­isty spraw­dzian dla odtwór­cy głów­nej roli, któ­ry nigdy wcze­śniej nie miał oka­zji wystę­po­wać w takim show.

W postać Wil­ly­’e­go Won­ki w nowej pro­duk­cji War­ner Bros. wcie­li się Timo­thée Cha­la­met. Dwu­dzie­sto­pię­cio­let­nie­go akto­ra jesz­cze w tym roku zoba­czy­my w akcji na kino­wych ekra­nach w roli Pau­la Atry­dy w Diu­nie Deni­sa Vil­le­neu­ve­’a. Sce­na­riusz fil­mu Won­ka napi­sa­li Paul King i Simon Far­na­by. Paul King będzie rów­nież spra­wo­wał pie­czę nad pro­jek­tem jako reżyser.

Won­ka ma zade­biu­to­wać w kinach w 2023.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy