Sprawdzasz tag

Sherlock

Ekranizacje

Sezon czwarty Sherlocka zapowiedziany!

Wie­my już, kie­dy dokład­nie powró­ci “Sher­lock” BBC – pre­mie­ra czwar­te­go sezo­nu będzie mia­ła miej­sce 1 stycz­nia 2017 roku. Sta­cja opu­bli­ko­wa­ła tak­że nową zapo­wiedź tego sezonu.

Czy­taj dalej

-->