Ekranizacje

Pierwsze zdjęcia z Wodnikowego Wzgórza od BBC

Wod­ni­ko­we wzgó­rze będą­ce pier­wot­nie zbio­rem histo­rii opo­wia­da­nych przez Richar­da Adam­sa swo­im cór­kom, kie­dy w koń­cu uka­za­ło się dru­kiem, odnio­sło ogrom­ny suk­ces. Na całym świe­cie sprze­da­ło się ponad 50 milio­nów kopii książ­ki. BBC w 2014 roku ogło­si­ło, że zaczy­na pra­ce nad ani­mo­wa­ną wer­sją kul­to­wej powie­ści. W koń­cu, czte­ry lata po pierw­szych zapo­wie­dziach i na nie­ca­łe dwa mie­sią­ce przed pre­mie­rą poka­za­no zdję­cia z produkcji.

Wod­ni­ko­we Wzgó­rze będzie czte­ro­od­cin­ko­wym mini­se­ria­lem, któ­re­go każ­dy epi­zod potrwa godzi­nę. W Wiel­kiej Bry­ta­nii za emi­sję odpo­wie BBC, resz­tę świa­ta obsłu­ży Net­flix, któ­ry w 2016 roku zaan­ga­żo­wał się w produkcję.

Powieść Adam­sa opo­wia­da o pery­pe­tiach gru­py kró­li­ków zmu­szo­nych szu­kać nowe­go miej­sca do życia. To epic­ka wręcz histo­ria o uciecz­ce przed znisz­cze­niem, o zakła­da­niu nowe­go domu i zwal­cza­niu wszel­kich prze­ciw­no­ści rzu­ca­nych przez los.

W ostat­nim cza­sie zosta­ła potwier­dzo­na obsa­da seria­lu. Gło­sy pod posta­cie pod­ło­żą mię­dzy inny­mi James McA­voy, John Boy­ega, Oli­via Col­man, Gem­ma Arter­ton, Ben King­sley, Daniel Kalu­uya i Taron Eger­ton. BBC zako­mu­ni­ko­wa­ło rów­nież, że w seria­lu wystą­pi gwiaz­da Docto­ra Who Peter Capaldi.

Wia­do­mo też, kto kom­po­nu­je muzycz­ny motyw prze­wod­ni do Wod­ni­ko­we­go Wzgó­rza. Do tego zada­nia został zapro­szo­ny lau­re­at nagro­dy Gram­my Sam Smith. Utwór Fire on Fire napi­sał razem z Ste­vem Maciem, współ­au­to­rem popu­lar­nych hitów, cho­ciaż­by Sha­pe of You Eda Sheerana.

Pre­mie­ra Wod­ni­ko­we­go Wzgó­rza zosta­ła zapla­no­wa­na na tego­rocz­ne Boże Naro­dze­nie. A tym­cza­sem zobacz­cie, jak pre­zen­tu­ją się pierw­sze upu­blicz­nio­ne zdjęcia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy