Ekranizacje

Wyciekają kolejne nagrania z przesłuchań do głównych ról w Wiedźminie

Z infor­ma­cji poja­wia­ją­cych się to tu, to tam wyni­ka, że zdję­cia do seria­lo­we­go Wiedź­mi­na powin­ny ruszyć w listo­pa­dzie. Żeby jed­nak mogło się to wyda­rzyć, potrzeb­ne jest zaist­nie­nie jesz­cze jed­ne­go warun­ku – twór­cy muszą mieć skom­ple­to­wa­ną obsa­dę. Do sie­ci ostat­nio tra­fi­ło kil­ka kolej­nych nagrań castin­go­wych. Świad­czy to o tym, że w tema­cie cały czas coś się dzieje.

Przed Net­flik­sem nie­wąt­pli­wie stoi bar­dzo trud­ne zada­nie, bo fani twór­czo­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go na pew­no będą suro­wo oce­niać wszel­kie wybo­ry stu­dia – każ­da nowin­ka jest sze­ro­ko komen­to­wa­na, co nie pozo­sta­wia złu­dzeń, że tary­fy ulgo­wej nie będzie. Może wła­śnie dla­te­go nadal nie zosta­ły obsa­dzo­ne głów­ne role, czy­li Geral­ta i Yennefer.

Wcie­lić się w Bia­łe­go Wil­ka na castin­gu pró­bo­wał już Max Beesley. Ostat­nio dołą­czy­li do nie­go Jon Mad­docks, któ­ry nie może pochwa­lić się udzia­łem w żad­nym dużym przed­się­wzię­ciu oraz Micha­el McIn­ty­re, któ­ry rów­nież dotych­czas zali­czył zale­d­wie kil­ka pobocz­nych ról. Ale być może to wła­śnie któ­ryś z nich przy­tro­czy do ple­ców wiedź­miń­skie ostrza i zdo­bę­dzie wiecz­ną sła­wę jako łow­ca potworów.

W sie­ci zna­leźć moż­na rów­nież dwa nagra­nia z prze­słu­chań do roli słyn­nej Yen­ne­fer z Ven­ger­ber­gu. O moż­li­wość zagra­nia cha­rak­ter­nej cza­ro­dziej­ki ubie­ga­ją się Sarah Wylie (w bazie Film­we­bu wid­nie­je jako aktor­ka gra­ją­ca „krzy­czą­cą kobie­tę w Izbie Repre­zen­tan­tów” w fil­mie Lin­coln) i wła­ści­wie nie­zna­na niko­mu Nic­kie Azzam.

Pamię­taj­my jed­nak, że są to jedy­nie te nagra­nia, któ­re wycie­kły. Praw­do­po­dob­nie Net­flix prze­słu­chu­je dzie­siąt­ki czy może nawet set­ki, kolej­nych akto­rów, z któ­rych część na pew­no nale­ży do gru­py tych bar­dziej roz­po­zna­wal­nych, mogą­cych poszczy­cić się wyro­bio­ny­mi już nazwi­ska­mi. Zale­ca­my pozo­stać spo­koj­ny­mi i cze­kać na roz­wój wypad­ków, nato­miast wycie­ka­ją­ce nagra­nia trak­to­wać jako ciekawostki.

A jak już mówi­my o cie­ka­wost­kach, to czas na pol­ski akcent. Otóż o jed­ną z ról ubie­ga się nasza kra­jan­ka. Miesz­ka­ją­ca na sta­łe we Fran­cji i nabie­ra­ją­ca doświad­cze­nia we fran­cu­skich pro­duk­cjach Mag­da­le­na Kor­pas była prze­słu­chi­wa­na pod kątem zagra­nia Ren­fri, zna­nej rów­nież jako Dzierz­ba. To wła­śnie dzię­ki zatar­go­wi z nią Geralt doro­bił się wdzięcz­ne­go przy­dom­ka rzeź­ni­ka z Blaviken.

Widać, więc, że coś się dzie­je, ale cza­su jest coraz mniej. W listo­pa­dzie powin­ny ruszyć zdję­cia w węgier­skim Buda­pesz­cie. Trzy­ma­my kciu­ki, żeby Net­flix odna­lazł akto­rów, któ­rzy temat udźwigną.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy