Aktualności Ekranizacje

Netflix pokazał zwiastun drugiego sezonu serialu Ty na motywach powieści Caroline Kepnes

Kil­ka lat temu w lite­ra­tu­rze zapa­no­wa­ła moda na thril­le­ry psy­cho­lo­gicz­ne – każ­dy wydaw­ca chciał mieć w ofer­cie swo­ją wła­sną best­sel­le­ro­wą Dziew­czy­nę z pocią­gu. Nie trze­ba było dłu­go cze­kać, żeby za cio­sem poszedł prze­mysł fil­mo­wy. Stu­dia zaczę­ły wyku­py­wać pra­wa do ekra­ni­za­cji tych naj­gło­śniej­szych powie­ści, ale rów­nież tych, o któ­rych mało kto jesz­cze sły­szał, ale dobrze rokowały.

Zda­je się, że zwłasz­cza w medium seria­lo­wym thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny się świet­nie odnaj­du­je. Na świę­ta dla przy­kła­du Net­flix wypu­ści dru­gi sezon seria­lu Ty na moty­wach powie­ści Caro­li­ne Kepnes.

Thril­ler Ty uka­zał się w 2014. Opo­wia­da o mło­dej pisar­ce Guine­ve­re Beck, któ­ra w księ­gar­ni pozna­je pra­cu­ją­ce­go tam Joego Gold­ber­ga. Męż­czy­zna bez pro­ble­mu pozy­sku­je z sie­ci infor­ma­cje o dziew­czy­nie, któ­ra sta­je się jego obse­sją. Pla­nu­je kolej­ne z nią spo­tka­nie, pozor­nie przy­pad­ko­we, mają­ce prze­ko­nać ją do niego.

Książ­ka zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na oko­ło dwa­dzie­ścia języ­ków, a sta­cja Life­ti­me wypro­du­ko­wa­ła dzie­się­cio­od­cin­ko­wy serial opar­ty na jej moty­wach. Jesz­cze przed pre­mie­rą ogło­szo­no, że będzie rów­nież dru­gi sezon.

I rze­czy­wi­ście, zgod­nie z obiet­ni­ca­mi, już w te świę­ta będzie­my mogli go zoba­czyć, choć serial w tak zwa­nym mię­dzy­cza­sie prze­szedł z Life­ti­me do Net­flix. Dru­gi sezon Ty bazu­je na powie­ści Ukry­te cia­ła, w któ­rej Caro­li­ne Kep­nes kon­ty­nu­owa­ła pery­pe­tie socjo­pa­tycz­ne­go Joego Gold­ber­ga, bez­owoc­nie poszu­ku­ją­ce­go praw­dzi­wej miło­ści. W roli głów­nej ponow­nie zoba­czy­my Pen­na Badgleya.

Net­flix zapre­zen­to­wał rów­nież ostat­nio ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy