Aktualności

Do szpitalnych biblioteczek trafi 5 tysięcy książek Kicia Kocia jest chora

Fun­da­cja Zaczytani.org powsta­ła z myślą o popu­la­ry­za­cji czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych oraz sze­ro­ko poję­tej edu­ka­cji spo­łe­czeń­stwa. Jed­ną z misji orga­ni­za­cji jest uła­twia­nie dostę­pu do lite­ra­tu­ry w pla­ców­kach medycz­nych, pomo­co­wych i dobro­czyn­nych. Z ini­cja­ty­wy fun­da­cji powsta­ją tam tak zwa­ne Zaczy­ta­ne Biblio­te­ki, któ­rą są zasi­la­ne książ­ka­mi pocho­dzą­cy­mi z darów.

Kil­ka dni temu fun­da­cja Zaczytani.org poin­for­mo­wa­ła na Face­bo­oku o dobrym uczyn­ku wydaw­nic­twa Media Rodzi­na. Poznań­ska ofi­cy­na prze­ka­za­ła orga­ni­za­cji aż 5 tysię­cy egzem­pla­rzy książ­ki Kicia Kocia jest cho­ra Ani­ty Głowińskiej.

Ksią­żecz­ki będą regu­lar­nie tra­fiać do paczek prze­zna­czo­nych dla małych pacjen­tów szpi­ta­li, w któ­rych otwie­ra­my Zaczy­ta­ne Biblio­te­ki. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki temu malu­chy razem z rodzi­ca­mi lepiej znio­są trud­ny pobyt w pla­ców­ce, czy­ta­my we wpi­sie na pro­fi­lu fun­da­cji na Facebooku.

D osta­li­śmy wspa­nia­ły pre­zent od Wydaw­nic­twa Media Rodzi­na! Pod nasze sowie skrzy­dła tra­fi­ło aż ❗️5 000 ❗️egzem­pla­rzy…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Zaczytani.org Czwar­tek, 11 lute­go 2021

Książ­ki z serii Kicia Kocia skie­ro­wa­ne są do naj­młod­szych czy­tel­ni­ków. Przy­stęp­ne tre­ści i uro­cze ilu­stra­cje poma­ga­ją malu­chom odkry­wać i rozu­mieć ota­cza­ją­cy ich świat.

Seria Kicia Kocia pod­bi­ła ser­ca malu­chów! Przy­go­dy kot­ki ozdo­bio­ne za pomo­cą wyraź­nych ilu­stra­cji, dużych kształ­tów i wyra­zi­stych barw, są sym­pa­tycz­ną lek­tu­rą już dla dzie­ci pół­to­ra­rocz­nych. Wraz z kot­ką dzie­ci uczą się np. goto­wać, gra­ją na instru­men­tach czy bawią się na pla­cu zabaw. Jed­nak nie tyl­ko: idą do leka­rza, na basen, pozna­ją poli­cjan­ta i stra­ża­ka. Co waż­ne, uczą się też jak zacho­wać się, gdy burza zasko­czy nas poza domem albo gdy zagad­nie je nie­zna­jo­my, infor­mu­je wydaw­nic­two Media Rodzina.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy