Sprawdzasz tag

zaczytan

Aktualności

Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych

 24 kwiet­nia 2017 r w Gdań­sku, Kra­ko­wie, Pozna­niu, War­sza­wie oraz Wro­cła­wiu rusza Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek, któ­re tra­fią do dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­słych prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach w całej Pol­sce. Książ­ki moż­na odda­wać do 21 maja w ponad 800 miej­scach na tere­nie pię­ciu zaczy­ta­nych miast. Czy­taj dalej

-->