Ekranizacje

Ślepnąc od świateł zobaczymy 27 października

Powieść Jaku­ba Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł spo­tka­ła się z bar­dzo cie­płym przy­ję­ciem czy­tel­ni­ków, choć wia­ło od niej bez­względ­nym chło­dem war­szaw­skie­go świat­ka nar­ko­ty­ko­we­go. To wła­śnie ona dała pisa­rzo­wi nomi­na­cję do Pasz­por­tu Poli­ty­ki w 2015 roku. Wkrót­ce zoba­czy­my serial na pod­sta­wie powie­ści. Pre­mie­ra w HBO i HBO GO 27 października.

Ślep­nąc od świa­teł” for­mal­nie jest seria­lem, ale tak napraw­dę to ośmio­go­dzin­ny film w gatun­ku thril­le­ra neo-noir, podzie­lo­ny na roz­dzia­ły w posta­ci odcin­ków, któ­re sta­no­wią inte­gral­ną całość, i takie zamie­rze­nie przy­świe­ca­ło mi przy jego two­rze­niu, powie­dział Krzysz­tof Sko­niecz­ny, reży­ser produkcji.

I rze­czy­wi­ście całość będzie moż­na obej­rzeć jako jeden dłu­gi film, ponie­waż twór­cy udo­stęp­nią od razu wszyst­kie odcin­ki. Jeśli ktoś będzie aku­rat dys­po­no­wał ośmio­ma godzi­na­mi wol­ne­go cza­su, będzie mógł pochło­nąć cały serial za jed­nym posiedzeniem.

Rze­czy­wi­stość oglą­da­my ocza­mi pro­ta­go­ni­sty tej histo­rii i zara­zem nasze­go prze­wod­ni­ka – dile­ra nar­ko­ty­ko­we­go Kuby, któ­ry dzię­ki swo­jej pro­fe­sji, posia­da dostęp do wszyst­kich, rów­nież tych naj­ciem­niej­szych zaka­mar­ków mia­sta, mówił o pro­duk­cji Krzysz­tof Skonieczny.

W powie­ści Jakub Żul­czyk duży nacisk kładł na uka­za­nie ciem­niej­szych odcie­ni noc­ne­go życia w War­sza­wie. Nie bawiąc się w ład­ne słów­ka, z peł­ną suro­wo­ścią nar­ra­cji poka­zy­wał zbla­zo­wa­nych przed­sta­wi­cie­li tak zwa­nych elit spo­łecz­nych szu­ka­ją­cych uciecz­ki w roz­prę­ża­ją­cej koka­inie. Sama sto­li­ca ura­sta­ła zaś do mia­na boha­te­ra pierw­sze­go pla­nu. Od tego rów­nież twór­cy seria­lu nie zamie­rza­li uciekać.

Zbio­ro­wym boha­te­rem opo­wie­ści jest War­sza­wa i jej miesz­kań­cy, ale tak­że każ­de uni­wer­sal­ne współ­cze­sne polis – ta histo­ria mogła­by się wyda­rzyć wszę­dzie. Kuba napo­ty­ka na swo­jej dro­dze cały koro­wód barw­nych, sple­cio­nych poli­fo­nicz­nie przez nie­wi­dzial­ne mac­ki stra­ceń­ców, któ­rzy tań­czą̨ wokół nie­go i jego koka­iny swo­isty dans maca­bre. „Ślep­nąc od świa­teł” to ele­gia dla War­sza­wy i poemat miło­sny dla mia­sta, tłu­ma­czył reżyser.

Przy­po­mi­na­my, że przy sce­na­riu­szu seria­lu pra­co­wał Jakub Żul­czyk. Po uda­nym Bel­frze i samym mate­ria­le źró­dło­wym moż­na spo­dzie­wać się bar­dzo dobre­go thril­le­ra tele­wi­zyj­ne­go. W rolach głów­nych zoba­czy­my Kami­la Nożyń­skie­go (Kuba), Mar­tę Mali­kow­ską (Pazi­na), Janu­sza Cha­bio­ra („Stryj”), Jana Fry­cza (Dario) i Rober­ta Więc­kie­wi­cza (Jacek). Pre­mie­ra 27 paź­dzier­ni­ka o 22:00 w HBO i HBO GO.

Opis pro­du­cen­ta:
Kuba jest zmę­czo­ny swo­im życiem – chciał­by od nie­go uciec, wyje­chać gdzieś dale­ko – kupu­je więc dwa bile­ty w jed­ną stro­nę. Wylot za tydzień, do Argen­ty­ny. Przez ten czas musi jesz­cze zała­twić kil­ka spraw. W tym samym momen­cie z wię­zie­nia, po kil­ku­let­nim wyro­ku, wycho­dzi Dario, gang­ster sta­rej daty. Nie­ocze­ki­wa­nie ich losy prze­tną się, co dopro­wa­dzi do kon­fron­ta­cji Kuby z jego dotych­cza­so­wym życiem i decy­zja­mi – tymi, któ­re pod­jął i któ­re jesz­cze przed nim. Czy Kuba podej­mie wal­kę z wła­sny­mi demonami?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy