Aktualności Ekranizacje

Powstaje film fabularny o C.S. Lewisie, twórcy Narnii

C.S. Lewis naj­bar­dziej zna­ny jest z napi­sa­nia cyklu fan­ta­stycz­ne­go, zaty­tu­ło­wa­ne­go Opo­wie­ści z Narnii. Był tak­że poetą, filo­zo­fem i filo­lo­giem. W towa­rzy­stwie inte­li­genc­kim sła­wę przy­no­si­ły mu pra­ce na temat lite­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej, dzie­ła kry­tycz­no­li­te­rac­kie i te żar­li­wie bro­nią­ce wia­ry chrze­ści­jań­skiej, pisa­ne po tym, jak wró­cił do prak­tyk reli­gij­nych. Powsta­je teraz film, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będzie wła­śnie powrót pisa­rza na łono kościo­ła anglikańskiego.

Twór­cą pro­duk­cji jest Nor­man Sto­ne, któ­ry wcze­śniej zre­ali­zo­wał kil­ka fil­mów poświę­co­nych C.S. Lewi­so­wi. Naj­bar­dziej zna­nym jest Sha­dow­lands z 1986, w któ­rym w bry­tyj­skie­go pisa­rza wcie­lił się Joss Ackland. Póź­niej przy udzia­le Sto­ne­’a powsta­ły dwa fil­my doku­men­tal­ne: C.S. Lewis: Bey­ond Narnia z 2005 i Zro­zu­mieć Narnię z 2009.

Nowy film Nor­ma­na Sto­ne­’a będzie nosił tytuł The Most Reluc­tant Convert. Według zapo­wie­dzi akcja roz­gry­wać się będzie nie­dłu­go przed napi­sa­niem przez C.S. Lewi­sa pierw­szej powie­ści z cyklu Opo­wie­ści z Narnii. Obraz sku­pi się na mean­drach emo­cjo­nal­nej i inte­lek­tu­al­nej podró­ży pisa­rza od ate­izmu do chrze­ści­jań­stwa. Nor­man Sto­ne uwa­ża, że etycz­ne i moral­ne roz­ter­ki Lewi­sa, tak zna­ko­mi­cie póź­niej odzwier­cie­dlo­ne w jego wła­snych sło­wach, dziś są nadal aktu­al­ne, może nawet bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcześniej.

The Most Reluc­tant Convert będzie adap­ta­cją sztu­ki teatral­nej o tym samym tytu­le, wysta­wio­nej w 2016. W przed­sta­wie­niu grał tyl­ko jeden aktor. W rolę C.S. Lewi­sa wcie­lał się wte­dy Max McLe­an. Ame­ry­kań­ski aktor, moc­no zwią­za­ny z chrze­ści­jań­skim śro­do­wi­skiem, zagrał teraz głów­ną rolę w fil­mie Nor­ma­na Sto­ne­’a. Pro­duk­cja będzie oczy­wi­ście mniej kame­ral­na niż sztu­ka teatral­na. Mówi się o dwu­stu akto­rach zaan­ga­żo­wa­nych w pro­jekt. Zdję­cia krę­co­ne były w oko­li­cach Oksfordu.

W fil­mie nie mogło rów­nież zabrak­nąć posta­ci J.R.R. Tol­kie­na, któ­ry ode­grał zna­czą­cą rolę w nawró­ce­niu się C.S. Lewi­sa. W tej roli zoba­czy­my Toma Glenistera.

Pre­mie­ra fil­mu pla­no­wa­na jest wstęp­nie na bie­żą­cy rok.

źró­dło the guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy