Aktualności Ekranizacje

Amazon włączył się w produkcję nowej gry wideo osadzonej w świecie Władcy pierścieni

Ama­zon ostro pra­cu­je nad seria­lem, któ­ry ma fir­mie zapew­nić suk­ces porów­ny­wal­nym z tym, jaki osią­gnę­ło HBO dzię­ki Grze o tron. Mowa oczy­wi­ście o pre­qu­elu Wład­cy pier­ście­ni, któ­re­go akcja ma się roz­gry­wać w Dru­giej Erze. Przy­po­mi­na­my, że gigant z Seat­tle inwe­stu­je ogrom­ne pie­nią­dze w tę pro­duk­cję. Nie jest to jed­nak jedy­ny pro­jekt zwią­za­ny ze słyn­nym uni­wer­sum wykre­owa­nym przez Tol­kie­na, w któ­ry Ama­zon się zaangażował.

We wrze­śniu zeszłe­go roku chiń­ski pro­du­cent gier wideo Ley­ou (twór­ca War­fra­me) poin­for­mo­wał, że nale­żą­ca do nie­go mar­ka Ath­lon Games pod­pi­sa­ła umo­wę z Mid­dle-earth Enter­pri­ses. Na mocy poro­zu­mie­nia powstać ma sie­cio­wa gra prze­zna­czo­na na kom­pu­te­ry oso­bi­ste i kon­so­le osa­dzo­na w Śród­zie­miu. Wypusz­czo­na przy tej oka­zji infor­ma­cja pra­so­wa jasno komu­ni­ko­wa­ła, że pro­duk­cja będzie opo­wia­dać histo­rię poprze­dza­ją­cą wyda­rze­nia zna­ne z Wład­cy pier­ście­ni, jed­no­cze­śnie poka­że zie­mie, posta­ci i stwo­rze­nia nigdy wcze­śniej nie widzia­ne przez fanów twór­czo­ści Tolkiena.

To wyjąt­ko­wa oka­zja do ści­słej współ­pra­cy z Mid­dle-earth Enter­pri­ses, któ­rej celem jest stwo­rze­nie zupeł­nie nowe­go doświad­cze­nia dla fanów prze­ło­mo­we­go dzie­ła J.R.R. Tol­kie­na. Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni moż­li­wo­ścią ponow­ne­go wzbu­dze­nia zain­te­re­so­wa­nia świa­tem Wład­cy Pier­ście­ni, powie­dział Dave Mil­ler, pre­zes Ath­lon Games.

W zeszłym tygo­dniu Ama­zon poin­for­mo­wał, że wspo­mo­że pro­duk­cję gry, zaj­mie się rów­nież mar­ke­tin­giem i jej wyda­niem na całym świe­cie poza Chi­na­mi – ten rynek ogar­nąć ma Ley­ou. Zgod­nie ze wcze­śniej­szy­mi zapew­nie­nia­mi będzie to gra MMO w mode­lu free-to-play. Twór­cy zamie­rza­ją dać gra­czom nową, cał­ko­wi­cie wspie­ra­ją­cą immer­sję oka­zję do swo­bod­ne­go eks­plo­ro­wa­nia roz­le­głe­go świa­ta stwo­rzo­ne­go przez Tol­kie­na. Nie jest jesz­cze zna­ny ani tytuł, ani tym bar­dziej data pre­mie­ry. Pozo­sta­je rów­nież pyta­niem, na jakie kon­so­le tytuł osta­tecz­ni trafi.

Sta­ra­my się dostar­czać klien­tom gry naj­wyż­szej jako­ści, zarów­no w naszych ory­gi­nal­nych świa­tach, jak i powią­za­nych z uko­cha­ny­mi fila­ra­mi kul­tu­ry, taki­mi jak Wład­ca Pier­ście­ni. Śród­zie­mie Tol­kie­na jest jed­nym z naj­bo­gat­szych fik­cyj­nych świa­tów w histo­rii i daje nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych dewe­lo­pe­rów – roz­wi­ja­ją­cych rów­nież New World – olbrzy­mie moż­li­wo­ści twór­cze, powie­dział Chri­stoph Hart­mann, wice pre­zes Ama­zon Game Studios.

Mimo że gra zupeł­nie jak pro­du­ko­wa­ny dla Ama­zon Pri­me serial będzie sta­no­wić pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni, to oba tytu­ły mają funk­cjo­no­wać nie­za­leż­nie od sie­bie. Nowa gra nie będzie też w żaden spo­sób zwią­za­na z wyda­ną w 2007 sie­ciów­ką The Lord of the Rings Onli­ne, któ­ra nadal jest roz­wi­ja­na i ogry­wa­na przez wier­nych fanów. Ani Ama­zon, ani Ath­lon Games nie odnio­sło się kon­kret­nie do tego zagadnienia.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy