Aktualności

120-letnia encyklopedia przechodzi do historii

Po raz pierw­szy zosta­ła wyda­na w 1897 roku. Po raz ostat­ni 31 sierp­nia 2017 roku. Wła­śnie uka­za­ła się sto dwu­dzie­sta szó­sta edy­cja jed­nej z naj­sław­niej­szych bry­tyj­skich ency­klo­pe­dii. Kolej­nych nie będzie. Koń­ca dobie­gła histo­ria Pears’ Cyc­lo­pa­edia.

Ta jed­no­to­mo­wa ency­klo­pe­dia była z począt­ku wyda­wa­na jako Pears’ Shil­ling Cyc­lo­pa­edia i sta­no­wi­ła mate­riał rekla­mo­wy dla fir­my Pears’ Soap (pro­du­ku­ją­cej jako pierw­sza na świe­cie prze­zro­czy­ste mydło na ska­lę maso­wą). Pierw­sza edy­cja uka­za­ła się w grud­niu 1897 roku i zawie­ra­ła angiel­ski słow­nik, słow­nik ter­mi­nów medycz­nych, słow­nik nazw geo­gra­ficz­nych, atlas i kom­pen­dium wie­dzy ogól­nej.

Cho­dzi­ło o to, żeby infor­mo­wać ludzi o codzien­nych spra­wach, przy­go­to­wać ich do spo­łecz­nej dys­ku­sji, zaspo­ko­ić cie­ka­wość, posze­rzyć hory­zon­ty. Tema­ty­ka roz­cią­ga­ła się od twar­dych fak­tów po pyta­nia o ety­kie­tę, od wyja­śnień przy­czyn utrzy­my­wa­nia przez Rosję por­tu nad Morzem Śród­ziem­nym, po zagad­nie­nia zwią­za­ne z kle­rem, czy­ta­my w ostat­niej edy­cji.

Ency­klo­pe­dia była powią­za­na z fir­mą Pears’ Soap jedy­nie do 1960 roku, ale tra­dy­cja wyda­wa­nia kolej­nych edy­cji prze­trwa­ła, a gene­ral­ny kształt razem z więk­szo­ścią poszcze­gól­nych sek­cji pozo­sta­wał nie­zmie­nio­ny.

Alma­nach od 1977 roku współ­two­rzył dok­tor Chris Cook. I wła­śnie jego przej­ście na eme­ry­tu­rę sta­ło się jed­nym z powo­dów zamknię­cia serii.

Chris Cook reda­go­wał Pears’ Cyklo­pa­edia przez czter­dzie­ści lat i jeste­śmy mu bar­dzo wdzięcz­ni za ogrom pra­cy wło­żo­nej w powsta­wa­nie książ­ki o takiej trwa­ło­ści i war­to­ści. W erze inter­ne­tu Pears’ nadal był uni­ka­to­wym bry­tyj­skim alma­na­chem uży­wa­nym przez czy­tel­ni­ków ze wszyst­kich poko­leń. Z wiel­ką przy­kro­ścią zaprze­sta­je­my jego wyda­wa­nia, ale jed­no­cze­śnie cele­bru­je­my odda­nie i szczo­drość jakie dok­tor Cook oka­zy­wał w cią­gu ostat­nich czte­rech dekad, prze­ka­zał wydaw­ca w oświad­cze­niu.

Inną, bar­dziej pro­za­icz­ną, przy­czy­ną zamknię­cia serii jest fakt, że wszyst­kie infor­ma­cje publi­ko­wa­ne w ency­klo­pe­dii są ogól­nie dostęp­ne w inter­ne­cie. Edy­cja z roku 2002 sprze­da­ła się w nakła­dzie dwu­dzie­stu pię­ciu tysię­cy kopii, pod­czas gdy sprze­daż ostat­nich edy­cji nie prze­kro­czy­ła trzech tysię­cy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy