Sprawdzasz tag

Pears’ Cyclopaedia

Aktualności

120-letnia encyklopedia przechodzi do historii

Po raz pierw­szy zosta­ła wyda­na w 1897 roku. Po raz ostat­ni 31 sierp­nia 2017 roku. Wła­śnie uka­za­ła się sto dwu­dzie­sta szó­sta edy­cja jed­nej z naj­sław­niej­szych bry­tyj­skich ency­klo­pe­dii. Kolej­nych nie będzie. Koń­ca dobie­gła histo­ria Pears’ Cyc­lo­pa­edia. Czy­taj dalej

-->