Sprawdzasz tag

Neil Patrick Harris

Ekranizacje

Neil Patrick Harris w zwiastunie Serii niefortunnych zdarzeń!

Książ­ki z cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” autor­stwa Lemo­ny­’e­go Snic­ke­ta opo­wia­da­ją histo­rię trój­ki sie­rot: Vio­let, Klau­sa i Sun­ny Bau­de­la­ire. Mają one zamiesz­kać ze swo­im wujem, hra­bią Ola­fem, jed­nak oka­zu­je się, że męż­czy­zna czy­ha wyłącz­nie na mają­tek pod­opiecz­nych, a sam jest nie­uchwyt­nym prze­stęp­cą. Histo­ria peł­na jest czar­ne­go humo­ru, a tak­że mrocz­nych akcentów.

Czy­taj dalej

-->