Zapowiedzi

Wiedźmin powraca w formie książkowej

SUPERNOWA zaska­ku­je fanów twór­czo­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go. 8 listo­pa­da do księ­garń tra­fi książ­ka „Wiedź­min. Szpo­ny i kły”. 

Książ­ka jest zbio­rem opo­wia­dań uczest­ni­ków kon­kur­su na „trzy­dziest­kę” wiedź­mi­na. Poni­żej znaj­dzie­cie ofi­cjal­ny opis 400-stron­ni­co­we­go zbio­ru „Wiedź­min. Szpo­ny i kły”:

No tak. Trzy­dzie­ści lat. Wiedź­min do wyna­ję­cia za trzy tysią­ce ore­nów. Gdy poja­wił się w Wyzi­mie, w karcz­mie „Pod Lisem” nie był mło­dzie­niasz­kiem. Pobie­la­łe wło­sy, szra­ma na twa­rzy i ten cha­rak­te­ry­stycz­ny, paskud­ny uśmiech.

Zaczął od gór­ne­go C: trzech opry­chów, potem strzy­ga i kolej­ne stwo­ry – ludz­kie bądź nie­ludz­kie – nie­god­ne żyć w świe­cie, któ­ry został nam dany.

A potem Bia­ły Wilk poszedł wła­sną dro­gą. Cier­ni­stą, tak bym to ujął, ale cóż, każ­dy uczy się na błę­dach. Gdzieś w odda­li łypie do mnie zna­czą­co Hol­ly­wo­od, ale na razie ciesz­my się tym, co wyło­wi­ła z wiedź­miń­skie­go kon­kur­su „Nowa Fan­ta­sty­ka” i super­NO­WA: jede­na­ście opo­wie­ści zain­spi­ro­wa­nych losa­mi Geral­ta oraz jego przy­ja­ció­łek i kamratów.

Czy­ta­łem je z uwa­gą, nie inge­ru­jąc. Są wśród uczest­ni­ków kon­kur­su na „trzy­dziest­kę” wiedź­mi­na ludzie bar­dzo uta­len­to­wa­ni. Wkrót­ce stwo­rzą wła­sne świa­ty bądź zane­gu­ją ist­nie­ją­ce. Nie strać­my ich z oczu!

Aktu­ali­za­cja: Praw­do­po­dob­ni auto­rzy i tytu­ły opowiadań:

Mar­cin Zwierz­chow­ski DZIEDZICTWO BIAŁEGO WILKA (przed­mo­wa)
Piotr Jedliń­ski KRES CUDÓW (zwy­cię­skie opowiadanie)
Beatry­cze Nowic­ka KREW NA ŚNIEGU. Apo­kryf Koral
Sobie­sław Kola­now­ski IRONIA LOSU
Nad­ia Gasik CO DWIE GŁOWY…
Kata­rzy­na Gie­licz SKALA POWINNOŚCI
Bar­ba­ra Sze­ląg BEZ WZAJEMNOŚCI
Prze­my­sław Gul LEKCJA SAMOTNOŚCI
Tomasz Zli­czew­ski NIE BĘDZIE ŚLADU
Andrzej W. Sawic­ki DZIEWCZYNA, KTÓRA NIGDY NIE PŁAKAŁA
Michał Smyk BALLADA O KWIATUSZKU
Jacek Wró­bel SZPONY I KŁY

 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy