Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

Naj­now­sza opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling uka­za­ła się w posta­ci nie­ty­po­wej; dokład­niej rzecz ujmu­jąc – w posta­ci fil­mu. Są to “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, pisar­ka debiu­to­wa­ła tym samym w roli sce­na­rzyst­ki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riusz, jak w przy­pad­ku “Har­ry­’e­go Pot­te­ra i Prze­klę­te­go Dziec­ka”, docze­ka się wyda­nia książ­ko­we­go. Odpo­wie­dzial­ne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzi­na, a pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na marzec 2017. Ebo­ok uka­że się, podob­nie jak inne elek­tro­nicz­ne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pottermore. 

Fabu­ła “Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt…” roz­gry­wa się w 1926 roku i opo­wia­da o spo­łecz­no­ści cza­ro­dziej­skiej w Nowym Jor­ku. Pozna­je­my ją wraz z New­tem Sca­man­de­rem, któ­ry podró­żu­je po świe­cie i bada fan­ta­stycz­ne stwo­rze­nia. Czy­tel­ni­cy cyklu o Har­rym Pot­te­rze z pew­no­ścią pamię­ta­ją, że Newt Sca­man­der był auto­rem pod­ręcz­ni­ka noszą­ce­go ten sam tytuł co pro­duk­cja filmowa.

Książ­ka zawie­rać będzie peł­ną wer­sję sce­na­riu­sza fil­mu Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć – eks­cy­tu­ją­cej przy­go­dy  z udzia­łem wie­lu magicz­nych stwo­rzeń i postaci.

Nota od Wydawcy:

Czu­je­my się zaszczy­ce­ni, że powie­rzo­no nam wyda­nie w Pol­sce sce­na­riu­sza Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć. Każ­da nowa publi­ka­cja ze świa­ta cza­ro­dzie­jów autor­stwa J.K. Row­ling jest nie­cier­pli­wie wycze­ki­wa­na przez pol­skich fanów, a debiut Autor­ki w roli sce­na­rzyst­ki gwa­ran­tu­je wie­le nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. Jeste­śmy pew­ni, że w odpo­wie­dzi na ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie fil­mem w Pol­sce i na świe­cie, sce­na­riusz będzie dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem best­sel­le­ro­wej serii.

fantastyczne-2

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy