Zapowiedzi

Joanna Chyłka zmierzy się z przestępstwem doskonałym?

16 wrze­śnia do księ­garń tra­fi “Pre­ce­dens”, czy­li dwu­na­sta powieść Remi­giu­sza Mro­za o praw­nicz­ce Joan­nie Chyłce.

Cykl autor­stwa Remi­giu­sza Mro­za to thril­le­ry praw­ni­cze. Opo­wia­da o pre­sti­żo­wej kan­ce­la­rii Żela­zny & McVay w War­sza­wie. Zaczy­na­my śle­dzić jej losy w “Kasa­cji”, gdy apli­kant Kor­dian Oryń­ski roz­po­czy­na pra­cę pod skrzy­ła­mi zna­ko­mi­tej adwo­kat­ki Joan­ny Chyłki.

W “Pre­ce­den­sie” Chył­ka i Kor­dian spo­ty­ka­ją się ze spra­wą nie­zwy­kłą. Popu­lar­na pol­ska aktor­ka zgła­sza się do Joan­ny Chył­ki z infor­ma­cją, że za chwi­lę popeł­ni prze­stęp­stwo i że chce, by to ona zaję­ła się obro­ną. Nim praw­nicz­ka ma szan­sę zro­bić cokol­wiek, by zapo­biec tra­ge­dii, aktor­ka bru­tal­nie mor­du­je ofia­rę, w dodat­ku trans­mi­tu­jąc to na żywo w social mediach.

Ist­nie­je więc dowód w posta­ci nagra­nia oraz śla­dy DNA, ale aktor­ka nie przy­zna­je się do mor­der­stwa, a praw­ni­ków zapew­nia, że nie zosta­nie ska­za­na, ponie­waż popeł­ni­ła zbrod­nię doskonałą…
“Pre­ce­dens” to już dwu­na­sta część serii Remi­giu­sza Mro­za o Joan­nie Chył­ce. Na pod­sta­wie cyklu powstał serial kry­mi­nal­no-oby­cza­jo­wy emi­to­wa­ny na ante­nie TVN‑u oraz na plat­for­mie VOD Player.pl z Mag­da­le­ną Cie­lec­ką w roli Joan­ny Chył­ki oraz Fili­pem Pła­wia­kiem w roli Kor­dia­na Oryń­skie­go. Do tej pory wyemi­to­wa­ne zostałt dwa sezo­ny: “Chył­ka. Zagi­nię­cie” oraz “Chył­ka. Kasa­cja”, a 6 paź­dzier­ni­ka będzie mia­ła miej­sce pre­mie­ra sezo­nu trze­cie­go “Chył­ka. Rewi­zja” w Playerze.

Zapla­no­wa­ny jest też czwar­ty sezon, czy­li “Chył­ka. Inwi­gi­la­cja”. Na ante­nę TVN‑u odcin­ki tra­fia­ją z opóź­nie­niem – dziś o godz. 21.30 odbę­dzie się pre­mie­ra “Chył­ki. Kasacji”.

W tytu­ło­wą rolę Joan­ny Chył­ki wcie­la się Mag­da­le­na Cie­lec­ka, a part­ne­ru­je jej Filip Pła­wiak jako Kor­dian Oryń­ski. W seria­lu gra­ją też m.in. Jacek Koman (Har­ry McVay), Szy­mon Bobrow­ski (Artur Żela­zny) i Piotr Stra­mow­ski (Adam Kosmowski).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy