Aktualności Zapowiedzi

Olga Tokarczuk pracuje nad grą komputerową na podstawie własnej książki

Na pod­sta­wie książ­ki Olgi Tokar­czuk „Anna In w gro­bow­cach świa­ta” ma powstać detek­ty­wi­stycz­na gra RPG zaty­tu­ło­wa­na „Ibru”. Spół­ka pra­cu­ją­ca nad tym pro­jek­tem pozy­ska­ła wła­śnie nie­mal 1,5 milio­na zło­tych dofinansowania.

Olga Tokar­czuk, lau­re­at­ka Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla, zosta­ła udzia­łow­czy­nią mło­dej spół­ki z bran­ży gier wideo – Sun­dog, zosta­ła też prze­wod­ni­czą­cą rady nad­zor­czej spół­ki. Sun­dog pra­cu­je nad detek­ty­wi­stycz­ną grą RPG „Ibru”, któ­ra ma być adap­ta­cją książ­ki „Anna In w gro­bow­cach świata”

Nie mam poczu­cia, że jestem wła­ści­ciel­ką mitu o Inan­nie. Wręcz prze­ciw­nie mity nale­żą do wszyst­kich i cią­gle do nas wra­ca­ją w róż­nych for­mach. Gra może być innym spo­so­bem wej­ścia w opo­wieść, prze­ży­cia jej w inny spo­sób. Uwa­żam, że to szan­sa dla mojej książ­ki – zaist­nieć w innej for­mie i w ten spo­sób dotrzeć do ludzi, któ­rzy już nie czy­ta­ją papie­ro­wych ksią­żek. Inte­re­su­je się wszyst­kim, co powsta­je i sta­ram się poma­gać, głów­nie w kwe­stiach nar­ra­cyj­nych – komen­tu­je przed­się­wzię­cie sama noblistka.

Naszym zało­że­niem było, aby zro­bić grę na pod­sta­wie jak naj­lep­szej – ist­nie­ją­cej już fabu­ły. Stąd kon­takt z Olgą Tokar­czuk i wybór książ­ki jej autor­stwa – „Anna In w gro­bow­cach świa­ta”. To jeden z naj­star­szych mitów w histo­rii ludz­ko­ści we współ­cze­snej odsło­nie. Powieść ponad­cza­so­wa, głę­bo­ko ludz­ka, w któ­rej wizja współ­cze­sne­go umie­ra­ją­ce­go świa­ta, dosko­na­le nada­je się do poka­za­nia w świe­cie cyfro­wym – infor­mu­je Mate­usz Błasz­czyk, współ­za­ło­ży­ciel Sun­do­ga i dyrek­tor kre­atyw­ny spół­ki. – Pomysł spodo­bał się nie tyl­ko nam, ale tak­że inwe­sto­rom. W krót­kim cza­sie pozy­ska­li­śmy od nich pra­wie 1,5 mln zł z pry­wat­nej emi­sji akcji. To oso­by zain­te­re­so­wa­ne twór­czo­ścią Olgi Tokar­czuk oraz bli­sko powią­za­ne z kul­tu­rą cyfro­wą. Jeste­śmy dum­ni, że Olga współ­two­rzy z nami Sun­do­ga i wspo­ma­ga nas przy pra­cach kon­cep­cyj­nych.

Fabu­ła ma bazo­wać na sume­ryj­skich mitach wzbo­ga­co­nych o cyber­pun­ko­we moty­wy. Co cie­ka­we, w „Ibru” zabrak­nie ele­men­tów wal­ki – zamiast opa­no­wy­wać sekwen­cje poje­dyn­ków, gracz­ki i gra­cze będą musie­li wytę­żyć umysł i zmie­rzyć się z zagad­ka­mi detek­ty­wi­stycz­ny­mi. „Ibru” ma mieć wię­cej wąt­ków niż lite­rac­ki pier­wo­wzór. Roz­gryw­ka zapla­no­wa­na jest na 16 godzin. Pre­mie­ra gry zapla­no­wa­na zosta­ła na 2026 rok.

Spół­kę Sun­dog zało­ży­ły czte­ry oso­by. To Alek­san­dra Bie­luk – dyrek­tor­ka nar­ra­cyj­na, Car­los Casta­ñon – dyrek­tor arty­stycz­ny, Zbysz­ko Figas – sce­na­rzy­sta oraz czło­nek zarzą­du Fun­da­cji Olgi Tokar­czuk i Mate­usz Błasz­czyk – dyrek­tor kreatywny.

Obec­nie spół­kę two­rzy dzie­więć osób, ale pla­no­wa­ne jest powięk­sze­nie zespo­łu i roz­bu­do­wa­nie go do oko­ło dwu­dzie­stu osób. Pierw­szym zada­niem jest pra­ca nad pro­to­ty­pem gry, któ­ry ma zostać przed­sta­wio­ny wydaw­com i inwe­sto­rom. Kolej­na emi­sja akcji ma dopro­wa­dzić do pozy­ska­nia następ­nych 10 milio­nów zło­tych, któ­re mają pokryć koszt całej pro­duk­cji. Sun­dog roz­wa­ża też debiut na New­Con­nect, czy­li zor­ga­ni­zo­wa­ny rynek akcji pro­wa­dzo­ny przez Gieł­dę Papie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie poza ryn­kiem regu­lo­wa­nym w for­mu­le alter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu. Na stro­nie pro­jek­tu póki co znaj­du­je się kil­ka gra­fik kon­cep­cyj­nych oraz infor­ma­cja o poszu­ki­wa­niu inwe­sto­rów. Wystar­to­wał też pro­fil spół­ki na Instagramie.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy