Sprawdzasz tag

cham z kulą

Ekranizacje Zapowiedzi

HBO kupiło prawa do zekranizowania Chama z kulą w głowie Ziemowita Szczerka

HBO może pochwa­lić się stwo­rze­niem wie­lu świet­nych seria­li. Znaj­du­ją się wśród nich rów­nież pol­skie pro­duk­cje. War­to tu wymie­nić cho­ciaż­by Wata­hę, zna­ko­mi­ty kry­mi­nał o biesz­czadz­kich straż­ni­kach gra­nicz­nych czy kapi­tal­ną adap­ta­cję powie­ści Jaku­ba Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł w reży­se­rii Krzysz­to­fa Sko­niecz­ne­go. Wkrót­ce bazę pol­skich pro­duk­cji HBO zasi­lić może seria­lo­wa wer­sja Cha­ma z kulą w gło­wie Zie­mo­wi­ta Szczer­ka. Czy­taj dalej

-->