Ekranizacje

Zaprezentowano nowe fotosy z wiedźmińskiej produkcji

Z koń­cem paź­dzier­ni­ka Net­flix poka­zał pierw­szy ofi­cjal­ny peł­no­wy­mia­ro­wy zwia­stun Wiedź­mi­na – pro­duk­cji, któ­ra w zamie­rze­niu wło­da­rzy stu­dia powin­na stać się feno­me­nem porów­ny­wal­nym do Gry o tron od HBO. W suk­ces seria­lu wie­rzy rów­nież Andrzej Sap­kow­ski, któ­ry bar­dzo cie­pło wypo­wia­dał się na jego temat, wró­żąc mu nawet jesz­cze więk­szą popu­lar­ność. Do pre­mie­ry coraz bli­żej, będzie się więc teraz poja­wiać coraz wię­cej mate­ria­łów zwią­za­nych z pro­duk­cją. W sie­ci moż­na tra­fić na przy­kład na nowe fotosy.

 

Zdję­cia przed­sta­wia­ją sze­reg posta­ci, któ­re poja­wią się w seria­lu. Nie są to klat­ki wyję­te z mate­ria­łu fil­mo­we­go, a foto­gra­fie ustrze­lo­ne nie­ja­ko przy oka­zji. Mamy więc oka­zję spoj­rzeć raz jesz­cze na Yen­ne­fer, Geral­ta czy Ciri. Poja­wi­ły się tak­że zdję­cia posta­ci istot­nych, a któ­rych wcze­śniej mogli­śmy nie widzieć w peł­nej kra­sie. Wśród nich war­to wymie­nić cho­ciaż­by kró­lo­wą Calan­the, gra­fa Cahi­ra, cza­ro­dzie­ja Stre­go­bo­ra czy por­tre­to­wa­ne­go przez Macie­ja Musia­ła tajem­ni­cze­go sir Lazlo.

W rolach głów­nych zoba­czy­my Henry’ego Cavi­la, Anyę Cha­lo­trę i Freyę Allan. Poza nimi w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Jodhi May, Björn Hly­nur Haralds­son, Adam Levy, MyAn­na Buring, Mimi Ndi­we­ni, The­ri­ca Wil­son-Read czy Mil­lie Bra­dy. Show­run­ner­ką jest Lau­ren S. His­srich. Wszyst­kie osiem odcin­ków pierw­sze­go sezo­nu będzie­my mogli obej­rzeć już 20 grudnia!

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy