Zapowiedzi

Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert

Po raz kolej­ny widow­nia w Pol­sce będzie mia­ła oka­zję posłu­chać peł­nej ścież­ki dźwię­ko­wej do dru­giej czę­ści z serii fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Wido­wi­ska odbę­dą się w paź­dzier­ni­ku w Szcze­ci­nie, Wro­cła­wiu, War­sza­wie, Pozna­niu i Krakowie.

16.10 Azo­ty Are­na Szczecin
17.10 Hala Stu­le­cia Wrocław
18.10 Hala Tor­war Warszawa
19.10 Are­na Poznań
21.10 Tau­ron Are­na Kraków

Słu­cha­jąc nie­za­po­mnia­nych kom­po­zy­cji Joh­na Wil­liam­sa do fil­mu Har­ry Pot­ter i Kom­na­ta Tajem­nic, widzo­wie będą mogli prze­żyć od nowa magię fil­mu, oglą­da­jąc go na 480 calo­wym ekra­nie HD.

Peł­ną ścież­kę dźwię­ko­wą wyko­na Sin­fo­niet­ta Cra­co­via. Kra­kow­ska orkie­stra to zespół z naj­wyż­szej pół­ki, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się pre­cy­zją i ela­stycz­no­ścią orkie­stry kame­ral­nej rów­nież w sym­fo­nicz­nym skła­dzie. Swo­ją umie­jęt­no­ścią dzia­ła­nia na zmy­sły nie­jed­no­krot­nie prze­no­si­ła ludzi w pięk­ne miej­sca, współ­pra­cu­jąc z ple­ja­dą naj­wy­bit­niej­szych arty­stów z całe­go świa­ta, wśród któ­rych zna­leź­li się m.in. Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, Anto­ni Wit, Jerzy Mak­sy­miuk, Lorin Maazel, Vale­ry Ger­giev, Rudolf Buch­bin­der, Gidon Kre­mer, Maxim Ven­ge­rov, Rafa­el Pay­are, Gábor Bol­docz­ki, Ilya Grin­golts, Mischa Maisky, Xavier de Maistre, Tabea Zim­mer­mann, Gri­go­rij Żyslin, Richard Gal­lia­no i inni. Wyra­sta­jąc na jeden z naj­bar­dziej dyna­micz­nych euro­pej­skich zespo­łów, kon­cer­to­wał m.in. w Chi­nach, Holan­dii, Fin­lan­dii, Niem­czech, Cze­chach i Wiedniu.

Wię­cej infor­ma­cji na temat Cyklu Kon­cer­tów Muzy­ki Fil­mo­wej do Fil­mów o Harry’m Pot­te­rze moż­na zna­leźć na stro­nie www.harrypotterinconcert.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy