Aktualności

Czytaj PL 2019 – 12 superksiążek za darmo

Dzi­siaj, 1 listo­pa­da, wystar­to­wa­ła kolej­na edy­cja Czy­taj PL – naj­więk­szej akcji pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two w Pol­sce. W ponad 20 mia­stach i mniej­szych miej­sco­wo­ściach, zarów­no w kra­ju, jak i za gra­ni­cą, poja­wi­ło się kil­ka tysię­cy pla­ka­tów umoż­li­wia­ją­cych dołą­cze­nie do akcji i wypo­ży­cze­nie e‑książek cał­ko­wi­cie za dar­mo. W tym roku w akcji znaj­du­je się 12 best­sel­le­rów. Do wybo­ru jest 6 powie­ści i 6 tytu­łów non-fic­tion. Aż 10 z nich będzie dostęp­ne w for­ma­cie ebo­oka oraz audiobooka.

Chrobot” – Tomasz Michniewicz 

W „Chro­bo­cie” repor­ta­ży­sta Tomasz Mich­nie­wicz zabie­ra czy­tel­ni­ka w peł­ną reflek­sji podróż do sied­miu róż­nych miejsc świa­ta – Kolum­bii, Japo­nii, Indii, Zim­ba­bwe, Ugan­dy, Fin­lan­dii i USA. Poka­zu­je takie same momen­ty w życiu miesz­kań­ców (od dzie­ciń­stwa po doro­słość), jed­nak z zupeł­nie innej per­spek­ty­wy. „Chro­bot” Mich­nie­wi­cza zwra­ca uwa­gę na to, jak wie­le zale­ży od miej­sca urodzenia.

Mit motywacji” – Jeff Haden 

Jeff Haden w „Micie moty­wa­cji” przed­sta­wia tak­ty­kę umoż­li­wia­ją­cą sta­ły przy­pływ dopa­mi­ny i sta­łą chęć do dzia­ła­nia. Przed­sta­wia stra­te­gie i spo­strze­że­nia, któ­re pozwo­lą na zmia­nę podej­ścia do celów zarów­no zawo­do­wych i oso­bi­stych. „Mit moty­wa­cji” poka­zu­je rów­nież, że suk­ces wyni­ka z regu­lar­nej pra­cy, nie z poje­dyn­czych zrywów.

Skaza” – Robert Małecki

Mrocz­ny kry­mi­nał otwie­ra­ją­cy nową serię powie­ści kry­mi­nal­nych Rober­ta Małec­kie­go. Pod­czas jed­nej z mroź­nych zim z poło­żo­ne­go w małym mia­stecz­ku jezio­ra wycią­gnię­to zwło­ki nasto­lat­ka. Zda­niem pato­lo­ga śmierć nastą­pi­ła w wyni­ku uto­nię­cia. Śmierć bez­dom­ne­go męż­czy­zny rów­nież zosta­ła uzna­na za wypa­dek, a oba zgo­ny wyda­ją się być zupeł­nie ze sobą nie zwią­za­ne. Komi­sarz Ber­nard Gross prze­czu­wa, że jest ina­czej. Zada­wa­ne przez nie­go pyta­nia zapro­wa­dzą go do tajem­ni­cze­go zagi­nię­cia sprzed lat.

Nikt nie idzie” – Jakub Małecki

Powieść, w któ­rej autor pro­wo­ku­je czy­tel­ni­ka do reak­cji i odkry­cia praw­dzi­we­go bie­gu zda­rzeń w opar­ciu o frag­men­ty wspo­mnień. Peł­na emo­cji powieść zosta­nie z czy­tel­ni­kiem jesz­cze dłu­go po prze­czy­ta­niu ostat­niej strony.

Jeszcze się kiedyś spotkamy” – Magdalena Witkiewicz 

Wzru­sza­ją­ca opo­wieść o miło­ści i przy­jaź­ni w obli­czu wol­ny. Sabi­na, Ade­la, Rache­la, Fran­ci­szek, Janek i Joachim mie­li marze­nia, pla­ny. Nie mia­ło dla nich żad­ne­go zna­cze­nia kto nosi nazwi­sko pol­skie, żydow­skie czy nie­miec­kie, po pro­stu się przy­jaź­ni­li. Wszyst­ko zmie­ni­ła woj­na. Wie­le lat póź­niej wnucz­ka Ade­li, Justy­na, pozna­je histo­rię swo­jej bab­ci i jej przy­ja­ciół­ki, histo­rię, któ­ra odmie­ni ją na zawsze.

Patolodzy” – Paulina Łopatniuk 

Autor­ka popu­lar­ne­go blo­ga Pato­lo­dzy na klat­ce scho­do­wej w książ­ce „Pato­lo­dzy” pro­wa­dzi czy­tel­ni­ków do wnę­trza ludz­kie­go orga­ni­zmu. O trud­nych i skom­pli­ko­wa­nych zagad­nie­niach opo­wia­da obra­zo­wo i czy­tel­nie. Odpo­wia­da na takie pyta­nia jak – cze­mu lon­dyń­ski komi­nia­rze tak czę­sto cho­ro­wa­li na raka mosz­ny albo czy guz może zwięk­szyć się dwu­krot­nie w cią­gu jed­nej doby.

Ucho igielne” – Wiesław Myśliwski 

Dłu­go wycze­ki­wa­na powieść Wie­sła­wa Myśliw­skie­go. „Ucho igiel­ne” okre­śla­ne jest jako nie­zwy­kle głę­bo­ka i prze­ni­kli­wa pro­za, w któ­rej znaj­dzie­my medy­ta­cję nad losem, spo­tka­niem sta­ro­ści z mło­do­ścią i pamięcią.

Pianie kogutów, płacz psów” – Wojciech Tochman 

Wstrzą­sa­ją­ca , pre­cy­zyj­na i wraż­li­wa opo­wieść o ludziach, któ­rych zła­ma­no, oraz o bólu, któ­ry nie może zostać uko­jo­ny. Woj­ciech Toch­man opi­su­je świat po ludo­bój­stwie i Kam­bo­dżę po Pol Pocie.

Listy zza grobu” – Remigiusz Mróz 

Dwa­dzie­ścia lat po śmier­ci ojca Kaja Burzyń­ska wciąż otrzy­mu­je od nie­go wia­do­mo­ści. Zadbał o to zle­ca­jąc wcze­śniej corocz­ną wysył­kę – wia­do­mo­ści przy­cho­dzą zawsze tego same­go dnia. Po jakimś cza­sie kobie­ta trak­tu­je je jako tra­dy­cję, do momen­tu, aż zaczy­na w nich dostrze­gać dru­gie dno. Do mia­stecz­ka wra­ca pato­mor­fo­log Sewe­ryn Zaor­ski. Kupu­je rodzin­ny dom Kai – w znisz­czo­nym gara­żu znaj­du­je skryt­kę z mate­ria­ła­mi. Zna­le­zi­sko rzu­ca nowe świa­tło na spra­wę sprzed lat.

Okrutny książę” – Holly Black 

Los trzech sióstr został na zawsze odmie­nio­ny przez krwa­wą zbrod­nię. Dziew­czy­ny zosta­ją upro­wa­dzo­ne do świa­ta elfów Ely­sium, świa­ta, w któ­rym śmier­tel­ni­cy są pogar­dza­ni. Jude chce odna­leźć swo­je miej­sce w tej obcej kra­inie. Rzu­ca wyzwa­nie Car­de­no­wi, księ­ciu, któ­ry gar­dzi śmier­tel­ni­ka­mi naj­bar­dziej ze wszyst­kich. Od tej decy­zji nie ma już odwro­tu. Aby oca­lić swo­je sio­stry i całe kró­le­stwo Jude będzie musia­ła nara­zić wła­sne życie.

Historia bez cenzury 4” – Wojciech Drewniak 

Czwar­ta odsło­na histo­rii według Woj­cie­cha Drew­nia­ka. Tym razem pierw­sze skrzyp­ce gra śre­dnio­wie­cze – jak zawsze ostro, cie­ka­wie i bez cenzury.

Dziewczyna o czterech palcach” – Marek Krajewski 

Pierw­sza powieść szpie­gow­ska autor­stwa Mar­ka Kra­jew­skie­go i wiel­ki powrót Edwar­da Popiel­skie­go zna­ne­go pod pseu­do­ni­mem „Łys­sy”. Kre­sy są ter­ro­ry­zo­wa­ne przez cha­ry­zma­tycz­ne­go komu­ni­stycz­ne­go dywer­san­ta. Popiel­ski zosta­je wcią­gnię­ty w intry­gę mają­cą na celu zakoń­cze­nie dzia­łal­no­ści Mar­ci­na Zara­na-Zara­now­skie­go, groź­ne­go dywersanta.

Zachę­ca­my do udzia­łu w akcji i życzy­my uda­nej lektury!

Poni­żej znaj­dzie­cie pla­kat akcji, doda­je­my go dla osób u któ­rych w mia­stach nie będzie opcji pobra­nia z powo­du bra­ku plakatów.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy