Aktualności

Świąteczna edycja Czytaj PL: książki, które znalazły się w akcji

Akcja Czy­taj PL obcho­dzi swo­je 5 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji Woblink, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, ope­ra­tor pro­jek­tu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO, i fir­ma Sam­sung, przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną świą­tecz­ną odsło­nę akcji. Aż do 15 stycz­nia może­cie czy­tać i słu­chać 10 ebo­oków i 5 audio­bo­oków cał­ko­wi­cie za dar­mo. Zobacz­cie koniecz­nie, jakie książ­ki zna­la­zły się w akcji.


O tym jak wejść do akcji dowiesz się tutaj.

5 urodziny Czytaj PL – oto lista tytułów:

Jędrzej Pasierski „Dom bez klamek” 
(Wydawnictwo Czarne)
ebook i audiobook

Dom bez kla­mek” to książ­ka otwie­ra­ją­ca cykl kry­mi­nal­ny Jędrze­ja Pasier­skie­go. Akcja powie­ści roz­po­czy­na się ran­kiem 12 grud­nia. W szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym znaj­du­ją­cym się w Wese­li­skach, pie­lę­gniar­ka odkry­wa maka­brycz­ną zbrod­nię – tra­fia na zwło­ki jed­ne­go z pacjen­tów, któ­ry został bar­dzo bru­tal­nie zamor­do­wa­ny. Do akcji wkra­cza poli­cja – wśród podej­rza­nych są pacjen­ci i pra­cow­ni­cy oddzia­łu C8. Oddział zosta­je zamknię­ty – bez pozwo­le­nia poli­cji nie może go nikt opu­ścić, ani do nie­go wejść. Roz­wią­za­nia zagad­ki podej­mu­je się mło­da pod­ko­mi­sarz Nina Warwiłow.

W świą­tecz­nej edy­cji Czy­taj PL „Dom bez kla­mek” dostęp­ny jest w for­mie ebo­oka i audiobooka.

Remigiusz Mróz „Parabellum. Prędkość ucieczki”
(Wydawnictwo Czwarta Strona) 

“Para­bel­lum. Pręd­kość uciecz­ki” jest pierw­szym tomem best­sel­le­ro­wej serii histo­rycz­nej Remi­giu­sza Mro­za. Saga Para­bel­lum jest mister­nie skon­stru­owa­ną opo­wie­ścią o waż­nym okre­sie w pol­skiej histo­rii. To rów­nież oka­zja do spoj­rze­nia na kon­flikt z per­spek­ty­wy ofi­ce­ra Wermach­tu. Sier­pień 1939 roku – wid­mo woj­ny nad­cią­ga nad Pol­skę coraz szyb­ciej. Życie dwóch bra­ci już nigdy nie będzie takie samo, a zna­ny im świat zmie­rza ku upad­ko­wi. Star­szy z nich będzie musiał zmie­rzyć się na linii fron­tu z wro­giem, młod­szy zro­bi wszyst­ko by oca­lić uko­cha­ną, któ­ra jest Żydówką. 

W świą­tecz­nej odsło­nie Czy­taj PL „Para­bel­lum. Pręd­kość uciecz­ki” dostęp­ne jest w for­mie ebo­oka i audiobooka.

Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”
(Wydawnictwo Znak) 

W świą­tecz­nej odsło­nie akcji Czy­taj PL zna­lazł się rów­nież pierw­szy tom best­sel­le­ro­wej serii dla dzie­ci i mło­dzie­ży “Magicz­ne drze­wo”. Jest ona utrzy­ma­na w kon­wen­cji reali­stycz­no-magicz­nej. Stwo­rzo­na przez Malesz­kę seria była kil­ka­krot­nie ekra­ni­zo­wa­na, a serial zre­ali­zo­wa­ny na jej pod­sta­wie został uho­no­ro­wa­ny Emmy Award. W książ­ce “Magicz­ne drze­wo. Czer­wo­ne krze­sło” Kuki wyła­wia z rze­ki tytu­ło­we krze­sło obda­rzo­ne nie­zwy­kłą mocą – speł­nia życze­nia, te dobre i złe. Kuki i jego rodzeń­stwo będą musie­li odna­leźć rodzi­ców, któ­rzy padli ofia­rą ich groź­ne­go zaklęcia. 

W świą­tecz­nej odsło­nie Czy­taj PL „Magicz­ne drze­wo. Czer­wo­ne krze­sło” dostęp­ne jest w for­mie ebo­oka i audiobooka.

Max Czornyj „Ślepiec”
(Wydawnictwo Filia) 

”Śle­piec” to mro­żą­cy krew w żyłach i elek­try­zu­ją­cy kry­mi­nał, któ­rym Max Czor­nyj udo­wad­nia, że nie zna­lazł się na listach best­sel­le­rów przy­pad­ko­wo. W opusz­czo­nym miesz­ka­niu jed­ne­go z gdań­skich blo­ków zosta­ją odna­le­zio­ne zwło­ki męż­czy­zny. Cia­ło ofia­ry jest maka­brycz­nie oka­le­czo­ne. Do pro­wa­dze­nia śledz­twa w tej spra­wie zosta­je przy­dzie­lo­na komi­sarz Lizie Lan­ger, któ­ra nie­ustan­nie zma­ga się ze swo­imi demo­na­mi z prze­szło­ści. Poma­gać jej będzie mło­dy pro­fi­ler Orest Rem­bert. Czy uda mi się ująć seryj­ne­go mor­der­cę nim będzie za późno? 

W świą­tecz­nej odsło­nie Czy­taj PL “Śle­piec” dostęp­ny jest w for­mie ebo­oka i audiobooka.

Anna Dziewit-Meller „Damy, dziewuchy, dziewczyny” 
(Wydawnictwo Znak)
ebook i audiobook

W swo­jej best­sel­le­ro­wej serii Anna Dzie­wit-Mel­ler przed­sta­wia kobie­ty odważ­ne, sil­ne, dają­ce przy­kład swo­im naśla­dow­com. „Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny. Podró­że w spód­ni­cy” to dru­ga opo­wie­ści o kobie­tach, któ­re prze­szły do histo­rii, przed­sta­wio­na w for­mie retro-maga­zy­nu. Tym razem Anna Dzie­wit-Mel­ler opi­su­je kobie­ty, któ­rych losy wią­żą się z podró­żo­wa­niem i odkry­wa­niem. W książ­ce wystę­pu­ją zatem takie kobie­ty jak Maria Cza­plic­ka czy Walen­ty­na Tierieszkowa.

W świą­tecz­nej odsło­nie Czy­taj PL dostęp­ny jest w for­mie ebo­oka i audiobooka.

Olga Hund „Psy ras drobnych” 
(Korporacja Ha!art)
ebook

Psy ras drob­nych” to lite­rac­ki debiut pisar­ki o pseu­do­ni­mie Olga Hund. Za swo­ją pierw­szą powieść otrzy­ma­ła dwie waż­ne nagro­dy – Nagro­dę Con­ra­da i Nagro­dę Gom­bro­wi­cza. Boha­ter­ką książ­ki jest 28-let­nia pacjent­ka szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go w kra­kow­skim Kobie­rzy­nie. Autor­ka opi­su­je miej­sce, do któ­re­go tra­fia­ją ludzie odrzu­ce­ni – cier­pią­cy na róż­ne zabu­rze­nia, będą­cy w depre­sji, prze­ży­wa­ją­cy trau­my, któ­rzy pod wpły­wem leków są apa­tycz­ni i ogłu­pie­ni. Olga Hund niczym prze­wod­nik opro­wa­dza czy­tel­ni­ków po ośrod­ku. Zakład w Kobie­rzy­nie sta­no­wi swe­go rodza­ju sym­bol nie­spra­wie­dli­we­go sys­te­mu, w któ­rym ludzie zma­ga­ją­cy się z pro­ble­ma­mi psy­chicz­ny­mi spy­cha­ni są na mar­gi­nes i trak­to­wa­ni tak, jak­by­śmy nadal tkwi­li w XIX wieku.

Urszula Zajączkowska „Patyki, badyle”
(Wydawnictwo Marginesy)
ebook

Paty­ki, bady­le” to książ­ka, któ­ra przy­nio­sła autor­ce nomi­na­cję do Pasz­por­tu Poli­ty­ki w kate­go­rii lite­ra­tu­ra. Urszu­la Zającz­kow­ska z zawo­du jest bota­nicz­ką, pra­cu­je jako adiunkt w Samo­dziel­nym Zakła­dzie Bota­ni­ki Leśnej SGGW w War­sza­wie. Tema­ta­mi jej stu­diów są wzrost, ana­to­mia i ruch roślin. O tym pisze w swo­jej książ­ce – kon­fron­tu­je naszą wie­dzę i podej­ście do roślin z tym, jak rośli­ny żyją i funkcjonują.

Evžen Boček „Ostatnia arystokratka”
(Wydawnictwo Stara Szkoła)
ebook

”Ostat­nia Ary­sto­krat­ka” jest lek­ką powie­ścią utrzy­ma­ną w cało­ści w kome­dio­wej kon­wen­cji z dodat­kiem spe­cy­ficz­ne­go, cze­skie­go humo­ru. Kost­ko­wie, rodzi­na miesz­ka­ją­ca w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie dowia­du­ją się, że odzie­dzi­czy­li zamek w Kost­ce, rodzin­ną posia­dłość, gdyż oka­za­li się być spad­ko­bier­ca­mi jed­ne­go z cze­skich rodów. Wyjeż­dża­ją z USA i prze­no­szą się do Czech, aby roz­po­cząć zupeł­nie nowe życie – jako ary­sto­kra­cja. Jed­nak Kost­ków cze­ka spo­ra nie­spo­dzian­ka. Ich wyobra­że­nie na temat życia na zam­ku znacz­nie róż­ni się od cze­ka­ją­cej ich na miej­scu rzeczywistości. 

Anna Przybyłek „Bądź moim światłem”
(Wydawnictwo Czwarta Strona)
ebook

”Bądź moim świa­tłem” Aga­ty Przy­by­łek to wzru­sza­ją­ca i emo­cjo­nu­ją­ca opo­wieść o tym, że nawet jeden spa­cer może zmie­nić całe życie. Pew­ne­go listo­pa­do­we­go wie­czo­ru Mag­da wra­ca do domu po wyjąt­ko­wo pecho­wym i trud­nym dniu. Na doda­tek cała dziel­ni­ca, w któ­rej miesz­ka kobie­ta pozba­wio­na jest prą­du, a tele­fon Mag­dy roz­ła­do­wał się. Szczę­śli­wie prze­cho­dzą­cy nie­opo­dal męż­czy­zna ofe­ru­je jej pomoc. Mię­dzy tą dwój­ką nawią­zu­je się nić poro­zu­mie­nia. W domu cze­ka na Mag­dę mąż. Nie­ste­ty ich uczu­cie zda­je się zani­ka. Czy aby na pew­no? Ponow­ne spo­tka­nie kobie­ty z przy­pad­ko­wo pozna­nym męż­czy­zną spra­wi, że Mag­da będzie musia­ła pod­jąć bar­dzo waż­ną decyzję. 

Agnieszka Dauksza „Jeremianka”
(Wydawnictwo Znak)
ebook

Jare­mian­ka” to dru­ga książ­ka w dorob­ku Agniesz­ki Dauk­szy. Jej debiu­tanc­ka książ­ka „Klub Auschwitz” zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagro­dą New­swe­eka im. Tere­sy Torań­skiej. Tym razem Dauk­sza pod­ję­ła się przy­wró­ce­nia pamię­ci o jed­nej z naj­zdol­niej­szych pol­skich arty­stek XX wie­ku. Boha­ter­ka bio­gra­fii, Maria Jare­ma, była malar­ką, rzeź­biar­ką, gra­ficz­ką, cho­re­ograf­ką, pro­jek­tant­ką. W życiu obco­wa­ła z wiel­ki­mi ludź­mi – stu­dio­wa­ła u Xawe­re­go Duni­kow­skie­go, współ­pra­co­wa­ła z Tade­uszem Kan­to­rem –współ­two­rzy­ła Gru­pę Kra­kow­ską i teatr Cri­cot, była żoną Kor­ne­la Filipowicza.

Książ­ka uka­za­ła się pod patro­na­tem Kra­ko­wa Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy