Sprawdzasz tag

darmowe ebooki

Aktualności

Rusza akcja Czytaj PL 2017! 12 bestsellerów za darmo!

Dziś, 2 listo­pa­da, w całej Pol­sce poja­wi się 7 tysię­cy dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków. Znaj­dzie­my je m.in. na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, w restau­ra­cjach i w szko­łach. Czy­taj PL – jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na taka w Pol­sce opa­nu­je bli­sko 500 miast i mniej­szych miej­sco­wo­ści na tere­nie całe­go kra­ju. Swo­im zasię­giem wie­lo­krot­nie prze­bi­je poprzed­nie edy­cje i po raz pierw­szy na taką ska­lę wykro­czy poza gra­ni­ce kra­ju. Por­tal Niestatystyczny.pl, wraz z naj­więk­szym pol­skim fan­pa­gem czy­tel­ni­czym „Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki”, objął patro­nat medial­ny nad akcją. Czy­taj dalej

-->