Sprawdzasz tag

akcja czytelnicza

Felieton

Zwożenie drewna do lasu – felieton

W listo­pa­dzie ruszy­ła kolej­na edy­cja akcji Czy­taj PL, któ­rej zresz­tą niniej­szy por­tal patro­no­wał. Na tere­nie całe­go kra­ju poja­wi­ło się sie­dem tysię­cy wir­tu­al­nych wypo­ży­czal­ni ebo­oków. Korzy­stać z nich moż­na było cał­ko­wi­cie za dar­mo, a znaj­do­wa­ło się w nich kil­ka tytu­łów świet­nych… oraz kil­ka kiep­skich. Aby nie psuć Wam zaba­wy, nie będę zdra­dzać, któ­re są któ­re. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Biblioteka w Morągu ponownie zaskakuje. Lektury szkolne naprawdę wciągają!

Na pew­no sły­sze­li­ście już o Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Morą­gu. A jeśli jakimś cudem umknę­ły Wam biblio­tecz­ne pro­jek­ty arty­stycz­ne, to teraz jest dosko­na­ła oka­zja, żeby to nad­ro­bić. Po ogrom­nym suk­ce­sie zeszło­rocz­nej akcji Książ­ka żyje… Napraw­dę, któ­rej fina­łem był wer­ni­saż przy­go­to­wa­nych w ramach pro­jek­tu prac foto­gra­ficz­nych oraz powsta­nie kalen­da­rza na rok 2017, biblio­te­ka zaska­ku­je kolej­ny­mi zdję­cia­mi. Tym razem na warsz­tat poszły szkol­ne lek­tu­ry. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rusza akcja Czytaj PL 2017! 12 bestsellerów za darmo!

Dziś, 2 listo­pa­da, w całej Pol­sce poja­wi się 7 tysię­cy dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków. Znaj­dzie­my je m.in. na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, w restau­ra­cjach i w szko­łach. Czy­taj PL – jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na taka w Pol­sce opa­nu­je bli­sko 500 miast i mniej­szych miej­sco­wo­ści na tere­nie całe­go kra­ju. Swo­im zasię­giem wie­lo­krot­nie prze­bi­je poprzed­nie edy­cje i po raz pierw­szy na taką ska­lę wykro­czy poza gra­ni­ce kra­ju. Por­tal Niestatystyczny.pl, wraz z naj­więk­szym pol­skim fan­pa­gem czy­tel­ni­czym „Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki”, objął patro­nat medial­ny nad akcją. Czy­taj dalej

-->