Ciekawostki

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu podjęła się fantastycznego projektu, którego rezultaty naprawdę budzą podziw!

Zaczę­ło się od sesji zdję­cio­wej “Biblio­te­karz – zawód gla­mo­ur”. Foto­gra­fie ozdo­bi­ły kalen­darz wyda­ny w 2015 roku, a całość mia­ła poka­zać współ­cze­sną syl­wet­kę biblio­te­ka­rza i to, jak odmien­na jest ona od wizji star­szej pani pośród zaku­rzo­nych wolu­mi­nów, któ­ra tyl­ko cze­ka na oka­zję, by postra­szyć infor­ma­cją o prze­trzy­ma­niu lek­tu­ry. A prze­cież to zawód spon­ta­nicz­ny i kre­atyw­ny. Dowo­dem tej kre­atyw­no­ści jest cho­ciaż­by kolej­ny pro­jekt zaty­tu­ło­wa­ny “Książ­ka żyje… Naprawdę!”.

Pra­cow­ni­cy biblio­te­ki wyko­na­li go wspól­nie z czy­tel­ni­ka­mi i pro­fe­sjo­na­li­sta­mi. Mło­dzież zapro­szo­na zosta­ła na warsz­ta­ty, w cza­sie któ­rych foto­graf Hubert Kali­now­ski (autor poprzed­niej sesji) oraz sce­no­graf­ka i kostiu­mo­graf­ka Alek­san­dra Ara­basz pomo­gli zapla­no­wać sesję i wszyst­kie jej eta­py, wli­cza­jąc wyko­na­nie całej cha­rak­te­ry­za­cji. Wspól­na pra­ca trwa­ła nie­mal codzien­nie przez poło­wę waka­cji, a biblio­te­ka oka­za­ła się świet­nym miej­scem spo­tkań, pra­cow­nią arty­stycz­ną oraz stu­diem foto­gra­ficz­nym. W koń­cu mło­dzież wcie­li­ła się w boha­te­rów uko­cha­nych ksią­żek! Wer­ni­saż prac spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem, co zain­spi­ro­wa­ło twór­ców do zor­ga­ni­zo­wa­nia dłuż­szej wystawy.

Do 5 grud­nia 2016 roku będzie­cie mogli podzi­wiać rezul­ta­ty sesji na wysta­wie, na któ­rej prócz gale­rii fina­ło­wych zdjęć znaj­dzie­cie foto­re­la­cję pre­zen­tu­ją­cą pro­jekt oraz ele­men­ty sce­no­gra­fii i kostiu­mów. Wysta­wa i sama akcja spo­tka­ły się z nie­zwy­kle pozy­tyw­nym odze­wem miesz­kań­ców Morą­ga oraz osób, któ­re zetknę­ły się z nią tyl­ko w social mediach. Pra­cow­ni­cy biblio­te­ki z rado­ścią przy­ję­li te reak­cje, a my – może­my cie­szyć oczy wyni­ka­mi ich pracy!

alicja

dziewczynka-z-zapalkami

harry-poter

kapturek

kopciuszek

krolewna-sniezka

WIĘCEJ ZNAJDZIECIE NA NASTĘPNEJ STRONIE!

krolowa-sniegu

mala-syrena

narnia

piotrus-pan

roszpunka

zlota-rybka

 

Stro­na biblio­te­ki: http://www.bibliotekamorag.pl

Face­bo­ok: www.facebook.com/bibliotekamorag

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy