Ciekawostki

W Bytomiu działają już specjalne karmniki dla… książkożerców

Idea book­cros­sin­gu, czy­li nie­od­płat­ne­go wymie­nia­nia się książ­ka­mi przez zosta­wia­nie ich w miej­scach publicz­nych zysku­je z każ­dym rokiem na popu­lar­no­ści. W cza­sach, kie­dy dostęp do biblio­tek bywa utrud­nio­ny, może to być dla nie­któ­rych jedy­ny moż­li­wy spo­sób na dotar­cie do nowych, wcze­śniej nie­czy­ta­nych tytu­łów. Przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia w Byto­miu zawie­szo­nych zosta­ło kil­ka wyjąt­ko­wych karm­ni­ków z prze­zna­cze­niem na bookcrossing.

Za pro­jek­tem stoi sto­wa­rzy­sze­nie Pięk­na Stro­na Mia­sta. Dzię­ki pozy­ska­nej od gmi­ny mikro­do­ta­cji uda­ło się na tere­nie Byto­mia posta­wić sześć kon­struk­cji z wyglą­du przy­po­mi­na­ją­cych karm­ni­ki dla pta­ków. Zamiast jed­nak pta­sich sma­ko­ły­ków w środ­ku znaj­du­ją się książ­ki. Każ­dy głod­ny nowych lite­rac­kich doznań może zabrać jed­ną z nich do domu. W dobrym tonie jest zosta­wić w zamian w biblio­tecz­ce książ­kę ze swo­jej pry­wat­nej kolek­cji dla innych czytelników.

Dzię­ki karm­ni­kom dostęp do ksią­żek sta­je się łatwiej­szy dla każ­de­go miesz­kań­ca. Liczy­my na to, że nasza akcja spo­tka się z odze­wem. Pierw­sze reak­cje są bar­dzo pozy­tyw­ne, bo po zamon­to­wa­niu karm­ni­ków, zanim jesz­cze zaczę­li­śmy je napeł­niać książ­ka­mi, już poja­wi­ły się w nich pierw­sze tytu­ły przy­nie­sio­ne przez zacie­ka­wio­nych byto­mian, mówi­ła Urszu­la Mazu­row­ska, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia Pięk­na Stro­na Miasta.

Dzię­ki dota­cji gmi­ny na start w karm­ni­kach dostęp­nych było sto ksią­żek. Dodat­ko­wo w pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ło się kra­kow­skie wydaw­nic­two Znak, któ­re prze­ka­za­ło sto­wa­rzy­sze­niu kolej­nych 50 publikacji.

Biblio­tecz­ki zna­leźć moż­na w Byto­miu na skwe­rze przy uli­cy Dwor­co­wej, na Pla­cu Sikor­skie­go, Pla­cu Sło­wiań­skim, tere­nie zie­lo­nym przy głów­nym wej­ściu do budyn­ku Pań­stwo­wych Szkół Budow­nic­twa przy ul. Powstań­ców Ślą­skich, oraz na zewnętrz­nej witry­nie loka­li Zelter oraz Po Drodze.

Karm­ni­ki zosta­ły zamon­to­wa­ne na tere­nie rewi­ta­li­zo­wa­nym, bo takie było zało­że­nie doty­czą­ce mikro­do­ta­cji, ale mamy nadzie­ję, że w przy­szłym roku będzie­my mogli zre­ali­zo­wać pro­jekt tak­że w innych rejo­nach Byto­mia, sko­men­to­wa­ła Urszu­la Mazurowska.

Z wyglą­du przy­po­mi­na­ją karm­ni­ki, a w środ­ku kry­ją lite­rac­kie skar­by📚 Moż­na z nich korzy­stać, wypo­ży­cza­jąc książ­ki, ale i…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Mia­sto Bytom Nie­dzie­la, 20 grud­nia 2020

źró­dło urząd mia­sta Bytom

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy