Sprawdzasz tag

mała syrenka

Ciekawostki

Hans Christian Andersen – historia smutnego Duńczyka

Uro­dził się 2 kwiet­nia 1805 roku w naj­bied­niej­szej dziel­ni­cy Oden­se, mia­sta, któ­re znaj­du­je się na wyspie Fio­nii, w samym ser­cu Danii. Był synem 27-let­nie­go szew­ca Han­sa Ander­se­na i 31-let­niej, nie­pi­śmien­nej pracz­ki Anne Marie z domu Anders­dat­ter (1774–1833). W dniu uro­dze­nia został ochrzczo­ny w domu, ze wzglę­du na to, że w tam­tych cza­sach wie­le nowo­rod­ków umie­ra­ło zaraz po uro­dze­niu. 17 kwiet­nia został ochrzczo­ny w koście­le św. Jana w Oden­se. Rodzi­na była ubo­ga, jed­nak ojciec sam robił dla chłop­ca zabaw­ki, umoż­li­wił mu tak­że oglą­da­nie przed­sta­wień lokal­nej tru­py teatral­nej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu podjęła się fantastycznego projektu, którego rezultaty naprawdę budzą podziw!

Zaczę­ło się od sesji zdję­cio­wej “Biblio­te­karz – zawód gla­mo­ur”. Foto­gra­fie ozdo­bi­ły kalen­darz wyda­ny w 2015 roku, a całość mia­ła poka­zać współ­cze­sną syl­wet­kę biblio­te­ka­rza i to, jak odmien­na jest ona od wizji star­szej pani pośród zaku­rzo­nych wolu­mi­nów, któ­ra tyl­ko cze­ka na oka­zję, by postra­szyć infor­ma­cją o prze­trzy­ma­niu lek­tu­ry. A prze­cież to zawód spon­ta­nicz­ny i kre­atyw­ny. Dowo­dem tej kre­atyw­no­ści jest cho­ciaż­by kolej­ny pro­jekt zaty­tu­ło­wa­ny “Książ­ka żyje… Naprawdę!”.

Czy­taj dalej

-->