Sprawdzasz tag

SARS-CoV-2

Aktualności

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odwołane

Po raz pierw­szy od 1997 roku nie odbę­dą się Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie. W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka Kra­ków sta­wał się lite­rac­ką sto­li­cą Pol­ski. Na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie gro­ma­dzi­li się pisa­rze, tłu­ma­cze, ilu­stra­to­rzy, wydaw­cy, księ­ga­rze, biblio­te­ka­rze i oczy­wi­ście czy­tel­ni­cy. Czy­taj dalej

-->