Sprawdzasz tag

targi książki kraków

Aktualności

Czytam i staję się wolny – 21. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

Nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Kra­ko­wa, boga­ty pro­gram towa­rzy­szą­cy, kil­ku­set wystaw­ców, pisa­rzy i dzie­siąt­ki tysię­cy miło­śni­ków lite­ra­tu­ry to naj­lep­sza reko­men­da­cja dla jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Pol­sce. Już za nie­speł­na tydzień roz­pocz­ną się 21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie®. Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji są sło­wa por­tu­gal­skie­go pisa­rza Fer­nan­do Pes­soi „Czy­tam i sta­ję się wol­ny”. Czy­taj dalej

-->