Sprawdzasz tag

targi książki kraków

Aktualności

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odwołane

Po raz pierw­szy od 1997 roku nie odbę­dą się Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie. W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka Kra­ków sta­wał się lite­rac­ką sto­li­cą Pol­ski. Na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie gro­ma­dzi­li się pisa­rze, tłu­ma­cze, ilu­stra­to­rzy, wydaw­cy, księ­ga­rze, biblio­te­ka­rze i oczy­wi­ście czy­tel­ni­cy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czytam i staję się wolny – 21. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®

Nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Kra­ko­wa, boga­ty pro­gram towa­rzy­szą­cy, kil­ku­set wystaw­ców, pisa­rzy i dzie­siąt­ki tysię­cy miło­śni­ków lite­ra­tu­ry to naj­lep­sza reko­men­da­cja dla jed­ne­go z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Pol­sce. Już za nie­speł­na tydzień roz­pocz­ną się 21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie®. Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­nej edy­cji są sło­wa por­tu­gal­skie­go pisa­rza Fer­nan­do Pes­soi „Czy­tam i sta­ję się wol­ny”. Czy­taj dalej

-->