Ekranizacje Zapowiedzi

Nowy oficjalny teaser serialu inspirowanego powieścią Jacka Dukaja

We wrze­śniu ubie­głe­go roku Net­flix infor­mo­wał, że pra­cu­je nad pierw­szym bel­gij­skim seria­lem ory­gi­nal­nym. Ten miał nosić tytuł Kie­ru­nek: Noc i jego tema­tem prze­wod­nim mia­ły być zacho­wa­nia jed­no­stek posta­wio­nych w sytu­acji kry­zy­so­wej, w tym przy­pad­ku w obli­czu koń­ca świa­ta. Dla pol­skich czy­tel­ni­ków naj­bar­dziej intry­gu­ją­ca była wieść, że twór­cy nowe­go seria­lu inspi­ro­wa­li się napi­sa­ną dla Alle­gro powie­ścią Sta­rość Akso­lo­tla Jac­ka Dukaja.

O ile książ­ka opo­wia­da o Zie­mi wyste­ry­li­zo­wa­nej nie­mal cał­ko­wi­cie ze wszel­kie­go życia, ponu­rej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej prze­trze­bio­na ludz­kość zmu­szo­na była się­gnąć po rady­kal­ne środ­ki, żeby móc trwać dalej, o tyle serial Net­flik­sa sku­pić ma się na samej chwi­li koń­ca świa­ta. Pomo­stem łączą­cym histo­rie zawar­te w obu mediach będzie kosmicz­ny kata­klizm kła­dą­cy kres ludz­kiej dominacji.

Akcję seria­lu KIERUNEK: NOC roz­po­czy­na nagłe nie­wy­ja­śnio­ne zda­rze­nie: pro­mie­nie słoń­ca zaczy­na­ją zabi­jać wszyst­ko, co poja­wi się na ich dro­dze. Pasa­że­ro­wie i człon­ko­wie zało­gi noc­ne­go lotu z Bruk­se­li obie­ra­ją kie­ru­nek na zachód, aby pozo­stać w bez­piecz­nych obję­ciach nocy. Teraz ich wszyst­kich łączy jed­no: pra­gnie­nie prze­trwa­nia za wszel­ką cenę. Jed­nak kon­flik­ty na pokła­dzie mogą oka­zać się rów­nie zabój­cze, co pro­mie­nie sło­necz­ne, czy­ta­my w opi­sie fabu­ły serialu.

Twór­cy seria­lu posta­no­wi­li pokład samo­lo­tu, tę współ­cze­sną arkę, któ­rej szan­se powo­dze­nia są jed­nak raczej nikłe, zapeł­nić ludź­mi total­nie róż­ny­mi. O prze­ży­cie wal­czyć więc będą po rów­no boga­ci i bied­ni, mło­dzi i sta­rzy, jed­nost­ki z róż­nych śro­do­wisk, róż­nych naro­do­wo­ści, mówią­cy róż­ny­mi języ­ka­mi. Kie­ru­nek: Noc będzie się sta­rał odpo­wie­dzieć na pyta­nie, czy jako gatu­nek jeste­śmy w sta­nie zapo­mnieć o tym, co nas dzie­li i połą­czyć siły w imię wspól­ne­go dobra.

Dokład­na data pre­mie­ry seria­lu nadal nie jest zna­na. Wia­do­mo, że będzie liczył sobie sześć odcin­ków. Show­run­ne­rem jest Jason Geo­r­ge (The Pro­tec­tor, Nar­cos), na krze­słach reży­ser­skich zasia­da­ją Bel­go­wie Inti Cal­fat i Dirk Ver­heye. Tomasz Bagiń­ski i Jacek Dukaj peł­nią rolę pro­du­cen­tów wyko­naw­czych. W obsa­dzie zoba­czy­my akto­rów z Bel­gii, Fran­cji, Nie­miec, Włoch, Pol­ski, Rosji oraz Turcji.

Netlix opu­bli­ko­wał kolej­ny krót­ki mate­riał z seria­lu. Teaser może­cie obej­rzeć tutaj:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy