Ekranizacje

Zobaczcie zwiastun nowych Muminków

Już wkrót­ce Mumin­ki powró­cą na ekra­ny tele­wi­zo­rów w zupeł­nie nowej odsło­nie. Powsta­ły z fiń­sko-bry­tyj­skiej współ­pra­cy serial ani­mo­wa­ny opo­wie nie­zna­ne wcze­śniej pery­pe­tie posta­ci wykre­owa­nych przez Tove Jans­son. Doli­na Mumin­ków (Moomi­nval­ley) zosta­ła przy­go­to­wa­na w tech­ni­ce kom­pu­te­ro­wo gene­ro­wa­ne­go trój­wy­mia­ru. Media poda­ją, że jest to naj­droż­sza ani­ma­cja w histo­rii fiń­skiej tele­wi­zji – pro­duk­cja kosz­to­wa­ła 20 milio­nów euro. Nowe przy­go­dy Mumin­ków zade­biu­tu­ją w fiń­skiej tele­wi­zji w lutym, w Wiel­kiej Bry­ta­nii wyemi­to­wa­ne zosta­ną w kwietniu.

Doli­nę Mumin­ków wyre­ży­se­ro­wał zdo­byw­ca Osca­ra Ste­ve Box, sce­na­riusz napi­sa­li lau­re­aci Emmy Mark Huc­ker­by i Nick Ostler, a za pro­duk­cję cało­ści odpo­wia­da fiń­skie Gut­sy Ani­ma­tions. Pierw­szy sezon ma 13 odcin­ków, każ­dy epi­zod będzie trwał 22 minu­ty. Na chwi­lę obec­ną nie ma potwier­dzo­nych pla­nów pro­duk­cyj­nych kon­ty­nu­acji – praw­do­po­dob­nie będzie to zale­żeć od odbio­ru pierw­szej serii.

Boha­te­ro­wie nad­cho­dzą­cej ani­ma­cji mają jak naj­wier­niej odda­wać ducha posta­ci z ory­gi­nal­nych ksią­żek i komik­sów Tove Jans­son. Twór­cy nie tyl­ko sku­pi­li się na wyglą­dzie miesz­kań­ców Doli­ny Mumin­ków, ale rów­nież na ich cha­rak­te­rach, sta­ra­jąc się poka­zać ich moty­wa­cje, pra­gnie­nia, wady, czy to, co napa­wa ich strachem.

Gdy śle­dzi­my histo­rię roz­wo­ju Mumin­ka i jego kon­tak­ty z rodzi­ną i inny­mi stwo­rze­nia­mi, dowia­du­je­my się wię­cej o samym czło­wie­czeń­stwie, związ­kach i emo­cjach – w szcze­gól­no­ści o miło­ści. Doli­na Mumin­ków to pod­no­szą­cy na duchu serial z bar­dzo pozy­tyw­nym prze­ka­zem!, zapew­nia­ją producenci.

Fiń­ska sta­cja Yle zacznie emi­sję seria­lu ani­mo­wa­ne­go 25 lute­go. W Wiel­kiej Bry­ta­nii poja­wi się on na ante­nie Sky dopie­ro w kwiet­niu. Już teraz moż­na zoba­czyć peł­ny zwia­stun Doli­ny Mumin­ków.

W anglo­ję­zycz­nej wer­sji gło­su posta­ciom użyczyli:
Mamu­sia Mumin­ka – Rosa­mund Pike
Tatuś Mumin­ka – Matt Berry
Mumi­nek – Taron Egerton
Pan­na Migot­ka – Akiya Henry
Mała Mi – Bel Powley
Włó­czy­kij – Edvin Endre
Pasz­czak – Joe Wilkinson
Fili­fion­ka – Kate Winslet
Ryjek – War­wick Davis

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy