Sprawdzasz tag

Bułhakov

Aktualności Ekranizacje

Mistrz i Małgorzata Bułhakowa ma szansę trafić na kinowe ekrany

Ku kul­to­wej powie­ści Micha­iła Buł­ha­ko­wa czę­ściej zwra­ca­ją się arty­ści teatral­ni. Było kil­ka prób prze­nie­sie­nia Mistrza i Mał­go­rza­ty na ekra­ny, żad­na jed­nak nie odbi­ła się szer­szym echem w świe­cie popkul­tu­ry. Być może zmie­ni się to w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat. Za kino­wą adap­ta­cję słyn­nej powie­ści wziąć się ma Baz Luhr­mann, austra­lij­ski reży­ser i sce­na­rzy­sta takich hitów jak Romeo i Julia, Moulin Rouge czy Wiel­ki Gats­by. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

10 najlepszych rosyjskich pisarzach

Dzi­siaj, 6 czerw­ca, obcho­dzi­my dwa wyjąt­ko­we świę­ta zwią­za­ne z Rosją, jej kul­tu­rą, lite­ra­tu­rą oraz języ­kiem. Po pierw­sze 6 czerw­ca to dzień języ­ka rosyj­skie­go usta­no­wio­ny przez UNESCO. Po dru­gie to wła­śnie tego dnia obcho­dzi­my 219 rocz­ni­cę uro­dzin wybit­ne­go poety Alek­san­dra Pusz­ki­na, okre­śla­ne­go zaszczyt­nym mia­nem twór­cy współ­cze­sne­go lite­rac­kie­go języ­ka rosyj­skie­go. Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy przy­bli­żyć wam subiek­tyw­ny wybór kil­ku nazwisk czo­ło­wych rosyj­skich pisa­rzy – zarów­no tych kla­sycz­nych, jak i współczesnych.
Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Michaił Bułhakow – 10 ciekawostek o twórcy Mistrza i Małgorzaty

15 maja 1891 roku w Kijo­wie uro­dził się rosyj­ski pisarz Micha­ił Buł­ha­kow, twór­ca „Mistrza i Mał­go­rza­ty”, jed­nej z naj­waż­niej­szych ksią­żek XX wie­ku. Pocho­dził z nie­zbyt zamoż­nej rodzi­ny, jed­nak mimo trud­nych warun­ków mate­rial­nych u rodzi­ny Buł­ha­ko­wów zawsze obec­na była sztu­ka. Zanim jed­nak Micha­ił na dobre poświę­cił się pisa­niu, zaj­mo­wał się medy­cy­ną. W związ­ku ze 127 rocz­ni­cą uro­dzin Buł­ha­ko­wa przed­sta­wia­my kil­ka cie­ka­wo­stek z jego fascy­nu­ją­ce­go, peł­ne­go para­dok­sów życia.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Powstanie amerykańska wersja Mistrza i Małgorzaty

Ame­ry­kań­ski por­tal fil­mo­wy Deadli­ne podał w poło­wie lute­go, że w Hol­ly­wo­od powsta­nie ekra­ni­za­cja sław­nej powie­ści Buł­ha­ko­wa “Mistrz i Mał­go­rza­ta”.  Powieść, któ­ra inspi­ro­wa­ła wie­lu twór­ców, od Rol­ling Sto­ne­sów (Sym­pa­thy for the Devil), Pearl Jam (My Din­ner with Andre), nawet po Star Tre­ka. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mistrz i Małgorzata na wyciągnięcie ręki

Już 11 i 12 listo­pa­da fanów “Mistrza i Mał­go­rza­ty” autor­stwa Micha­iła Buł­ha­ko­wa cze­ka nie lada atrak­cja. Google oraz wytwór­nia fil­mo­wa “Mos­film” zapra­sza­ją na corocz­ny odczyt arcy­dzień rosyj­skiej lite­ra­tu­ry (rok temu sku­pio­no się na opo­wia­da­niach Anto­nie­go Cze­cho­wa, a dwa lata temu – “Annie Kare­ni­nie” Lwa Toł­sto­ja). Będzie on jed­nak tym bar­dziej szcze­gól­ny, iż umoż­li­wi nie­mal dosłow­ne wej­ście do świa­ta powie­ści. Czy­taj dalej

-->