Ciekawostki

Mistrz i Małgorzata na wyciągnięcie ręki

Już 11 i 12 listo­pa­da fanów “Mistrza i Mał­go­rza­ty” autor­stwa Micha­iła Buł­ha­ko­wa cze­ka nie lada atrak­cja. Google oraz wytwór­nia fil­mo­wa “Mos­film” zapra­sza­ją na corocz­ny odczyt arcy­dzień rosyj­skiej lite­ra­tu­ry (rok temu sku­pio­no się na opo­wia­da­niach Anto­nie­go Cze­cho­wa, a dwa lata temu – “Annie Kare­ni­nie” Lwa Toł­sto­ja). Będzie on jed­nak tym bar­dziej szcze­gól­ny, iż umoż­li­wi nie­mal dosłow­ne wej­ście do świa­ta powieści.
Zacznij­my jed­nak od począt­ku: w pro­jekt reży­se­ro­wa­ny przez Nata­lię Ana­sta­sje­wę i wypro­du­ko­wa­ny przez Andriea Bol­ten­ko zaan­ga­żo­wa­no oko­ło pię­ciu­set osób, z któ­rych 350 wyło­nio­nych zosta­ło dro­gą castin­gu, a resz­tę sta­no­wą zna­ne oso­bi­sto­ści, m.in. akto­rzy, spor­tow­cy, poli­ty­cy. Powieść odczy­ty­wa­na będzie w ośmiu rosyj­skich mia­stach oraz w Tel Awi­wie (to ze wzglę­du na izra­el­ski wątek powie­ści), a całość trans­mi­to­wa­na będzie na żywo za pośred­nic­twem YouTube’a.

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­no­lo­gii, tj. kame­ry sfe­rycz­nej oraz tech­ni­ki blue box będzie­my mogli dodat­ko­wo zoba­czyć świat powie­ści i swo­bod­nie się po nim poru­szać. Odwie­dzi­my z pew­no­ścią kul­to­wą cenę balu u szatana.

Poni­żej pre­zen­tu­ję zwia­stun, któ­ry pozwo­li wyobra­zić sobie, o jak nie­sa­mo­wi­tym przed­się­wzię­ciu mowa. Całość będzie­cie mogli śle­dzić tutaj: https://masterimargarita.withgoogle.com/.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy