Sprawdzasz tag

Mistrz i Małgorzata

Aktualności Ekranizacje

Mistrz i Małgorzata Bułhakowa ma szansę trafić na kinowe ekrany

Ku kul­to­wej powie­ści Micha­iła Buł­ha­ko­wa czę­ściej zwra­ca­ją się arty­ści teatral­ni. Było kil­ka prób prze­nie­sie­nia Mistrza i Mał­go­rza­ty na ekra­ny, żad­na jed­nak nie odbi­ła się szer­szym echem w świe­cie popkul­tu­ry. Być może zmie­ni się to w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat. Za kino­wą adap­ta­cję słyn­nej powie­ści wziąć się ma Baz Luhr­mann, austra­lij­ski reży­ser i sce­na­rzy­sta takich hitów jak Romeo i Julia, Moulin Rouge czy Wiel­ki Gats­by. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Michaił Bułhakow – 10 ciekawostek o twórcy Mistrza i Małgorzaty

15 maja 1891 roku w Kijo­wie uro­dził się rosyj­ski pisarz Micha­ił Buł­ha­kow, twór­ca „Mistrza i Mał­go­rza­ty”, jed­nej z naj­waż­niej­szych ksią­żek XX wie­ku. Pocho­dził z nie­zbyt zamoż­nej rodzi­ny, jed­nak mimo trud­nych warun­ków mate­rial­nych u rodzi­ny Buł­ha­ko­wów zawsze obec­na była sztu­ka. Zanim jed­nak Micha­ił na dobre poświę­cił się pisa­niu, zaj­mo­wał się medy­cy­ną. W związ­ku ze 127 rocz­ni­cą uro­dzin Buł­ha­ko­wa przed­sta­wia­my kil­ka cie­ka­wo­stek z jego fascy­nu­ją­ce­go, peł­ne­go para­dok­sów życia.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Mistrz, Małgorzata i inne szatany

Ręko­pi­sy nie płoną.
Wszy­scy sza­nu­je­my Pusz­ki­na, Toł­sto­ja, Dosto­jew­skie­go i Cze­cho­wa. Jed­nak naj­chęt­niej czy­ta­ną rosyj­ską książ­ką pozo­sta­je „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­iła Buł­ha­ko­wa (1891–1940). Powieść o dia­bel­skiej świ­cie, sza­le­ją­cej w komu­ni­stycz­nej Moskwie od lat figu­ru­je na listach best­sel­le­rów, a tak­że pozo­sta­je u więk­szo­ści uczniów naj­mi­lej wspo­mi­na­ną lek­tu­rą – nie tyl­ko szkol­ną; dla wie­lu osób jest to po pro­stu książ­ka uko­cha­na, do któ­rej raz po raz wra­ca­ją. Nie­jed­no­krot­nie wymie­nia się ją tak­że wśród naj­waż­niej­szych powie­ści XX stulecia.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Powstanie amerykańska wersja Mistrza i Małgorzaty

Ame­ry­kań­ski por­tal fil­mo­wy Deadli­ne podał w poło­wie lute­go, że w Hol­ly­wo­od powsta­nie ekra­ni­za­cja sław­nej powie­ści Buł­ha­ko­wa “Mistrz i Mał­go­rza­ta”.  Powieść, któ­ra inspi­ro­wa­ła wie­lu twór­ców, od Rol­ling Sto­ne­sów (Sym­pa­thy for the Devil), Pearl Jam (My Din­ner with Andre), nawet po Star Tre­ka. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mistrz i Małgorzata na wyciągnięcie ręki

Już 11 i 12 listo­pa­da fanów “Mistrza i Mał­go­rza­ty” autor­stwa Micha­iła Buł­ha­ko­wa cze­ka nie lada atrak­cja. Google oraz wytwór­nia fil­mo­wa “Mos­film” zapra­sza­ją na corocz­ny odczyt arcy­dzień rosyj­skiej lite­ra­tu­ry (rok temu sku­pio­no się na opo­wia­da­niach Anto­nie­go Cze­cho­wa, a dwa lata temu – “Annie Kare­ni­nie” Lwa Toł­sto­ja). Będzie on jed­nak tym bar­dziej szcze­gól­ny, iż umoż­li­wi nie­mal dosłow­ne wej­ście do świa­ta powie­ści. Czy­taj dalej

-->