Aktualności

Co ciekawego na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie?

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, wspa­nia­łe świę­to każ­de­go czy­tel­ni­ka, star­tu­ją już w naj­bliż­szy czwar­tek. Orga­ni­za­to­rzy obie­cu­ją moc atrak­cji, w tym przede wszyst­kim spo­tka­nia z rodzi­my­mi i zagra­nicz­ny­mi auto­ra­mi. Wydaw­cy z kolei przy­bę­dą z boga­tą ofer­tą książ­ko­wą obfi­tu­ją­cą rów­nież w świe­że, pre­mie­ro­we wyda­nia. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wybór kil­ku cie­kaw­szych wyda­rzeń, w któ­rych będzie moż­na wziąć udział na targach.

Czwar­tek, 24 października

10:00 – 12:00, sala semi­na­ryj­na Lwów B
Wykład dr. Tho­ma­sa Bec­ke­ra z Poli­tech­ni­ki w Kolo­nii na temat roli biblio­tek w cza­sach cyfry­za­cji, mediów spo­łecz­no­ścio­wych i spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego.

12:00 – 13:00, sto­isko B71 (Wydaw­nic­two „Kar­pa­ty”)
Zyg­munt Ficek, autor, poeta, foto­gra­fik, czło­wiek gór, pod­pi­su­je swo­je nagro­dzo­ne albu­my “Tatry” (pol­skie) i “Tatry Wyso­kie” (pol­skie i słowackie).

13:00 – 15:00, sala semi­na­ryj­na Lwów B
Sztucz­na inte­li­gen­cja w świe­cie książ­ki. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja czy­ta książ­ki? W jaki spo­sób? Cze­go uczy się o nas, ludziach, przy­swa­ja­jąc ser­wo­wa­ne jej tre­ści? W jaki spo­sób roz­wój sztucz­nej inte­li­gen­cji wpły­nie na świat książ­ki? Czy zmie­ni nasze czy­tel­ni­cze przyzwyczajenia?

13:00 – 17:00, sala semi­na­ryj­na Wie­deń A
Deba­ta “Rola samo­rzą­dów w upo­wszech­nia­niu czy­tel­nic­twa w Pol­sce”. Uwa­ga! Wstęp za oka­za­niem dedy­ko­wa­ne­go zapro­sze­nia lub po rejestracji.

14:00 – 16:00, sto­isko D13 (JAMA)
Mariusz Wol­l­ny, autor best­sel­le­ro­wych serii “Kac­per Ryx” oraz “Był sobie król…”, pod­pi­su­je swo­je książki.

15:00 – 17:00, sala seminaryjna
Zdję­cia w inter­ne­cie – kie­dy i jak z nich korzy­stać oraz jakie są moje pra­wa do ochro­ny wizerunku.

18:00, Goethe Insti­tut, Rynek Głów­ny 20
Spo­tka­nie autor­skie z Annet­te Hess. Roz­mo­wa o powie­ści “W nie­miec­kim domu”, któ­rej prze­kład uka­zał się jesie­nią 2019 w Wydaw­nic­twie Literackim.

Pią­tek, 25 października

11:00 – 12:00, sto­isko C64 (We need YA)
Zapra­sza­my na spo­tka­nie z Ada­mem Fabe­rem, auto­rem naj­bar­dziej magicz­nych serii dla mło­dzie­ży – „Kro­nik Jaaru” i „Krew Ferów”! Przyjdź na spo­tka­nie i daj się oczarować.

13:00 – 14:00, sala semi­na­ryj­na Buda­peszt C
Spo­tka­nie z Woj­cie­chem Cej­row­skim w ramach pro­mo­cji naj­now­szej książ­ki zaty­tu­ło­wa­nej “Pie­cho­tą do źró­deł Orinoko”.

14:30 – 17:30, sto­isko A6 (Wydaw­nic­two Vesper)
Jakub Bie­law­ski, autor powie­ści “Ćma” i zbio­ru opo­wia­dań weird fic­tion “Słup­nik”, pod­pi­sy­wać będzie swo­je książ­ki na sto­isku wydaw­nic­twa Vesper.

15:00 – 16:00, sto­isko C46 (W.A.B)
K.A. Figa­ro pod­pi­su­je swo­je książ­ki “Pro­sty układ” oraz “Zra­nio­ne uczucia”.

16:00 – 17:00, sala semi­na­ryj­na Buda­peszt C
Spo­tka­nie z Jona­tha­nem Car­rol­lem zwią­za­ne z pre­mie­rą jego naj­now­szej powie­ści „Mr. Breakfast”.

17:00 – 18:00, sto­isko D16 (Dom Wydaw­ni­czy Rebis)
Jona­than Car­roll pod­pi­su­je książ­ki, w tym naj­now­szą, „Mr. Breakfast”.

17:00 – 18:00, sto­isko C46 (W.A.B)
Mar­cin Mel­ler pod­pi­su­je swo­je książ­ki, m.in. zbiór felie­to­nów “Nie­to­perz i suszo­ne cytryny”.

17:30, Goethe Insti­tut, Rynek Głów­ny 20
Loli­ta w Ber­li­nie. Czy „Loli­ta”, któ­ra przy­nio­sła Vla­di­mi­ro­wi Nabo­ko­vo­wi świa­to­wy roz­głos, nawią­zu­je fabu­łą, jak i tytu­łem do opo­wia­da­nia z 1916 r. Hein­za von Lich­ber­ga, nie­miec­kie­go pisa­rza i dziennikarza?

18:00 – 21:00, Plac Wol­ni­ca 3, przed cukier­nią Cyran
Inte­re­su­jesz się kry­mi­na­ła­mi, praw­dzi­wy­mi histo­ria­mi lub seryj­ny­mi mor­der­ca­mi? Musisz prze­żyć spo­tka­nie z “wam­pi­rem z Kra­ko­wa”! Spa­cer śla­da­mi Karo­la Kota, seryj­ne­go mor­der­cy z Krakowa!

18:00 – 19:00, sto­isko D16 (Dom Wydaw­ni­czy Rebis)
Robert J. Szmidt i Agniesz­ka Hałas pod­pi­su­ją swo­je książki.

Sobo­ta, 26 października

10:00 – 12:00, sto­isko C46 (W.A.B)
Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk pod­pi­su­je swo­je powie­ści, m.in. best­sel­le­ro­wy cykl “Kwiat paproci”

11:00 – 12:00, Sce­na Dunajec
Poran­ne spo­tka­nie z Rad­kiem Rakiem, auto­rem wyda­nej nie­daw­no powie­ści “Baśń o wężo­wym ser­cu” (Wydaw­nic­two Power­graph). Spo­tka­nie popro­wa­dzi Agniesz­ka Włoka.

11:00 – 13:00, sala semi­na­ryj­na Wie­deń A
Spo­tka­nie z Mag­da­le­ną Kor­del, autor­ką takich best­sel­le­rów jak “Ser­ce z pier­ni­ka”, “Ser­ce w obło­kach”, “Antol­ka”.

12:00 – 13:00, Sce­na Dunajec
Har­da Hor­da czy­li gil­dia fan­ta­stycz­nych pisa­rek. Spo­tka­nie z Ane­tą Jadow­ską, Anną Kań­toch, Mag­da­le­ną Kuba­sie­wicz, Mile­ną Wój­to­wicz i Alek­san­drą Zie­liń­ską popro­wa­dzi rów­nie fan­ta­stycz­na Anna Hrycyszyn.

12:00 – 14:00, sto­isko C14 (Znak)
Spo­tka­nie z Mar­kiem Kra­jew­skim, auto­rem best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów o Moc­ku i Popiel­skim. Autor w tym roku obcho­dzi 20-lecie pra­cy twór­czej. 16 paź­dzier­ni­ka ma pre­mie­rę jego naj­now­sza książ­ka “Golem”.

14:00 – 15:00, sto­isko D7 (MUZA SA)
Ryszard Ćwir­lej pod­pi­su­je swo­je ksiaż­ki m.in.: “Upio­ry spa­ce­ru­ją nad War­tą”, “Ostra jaz­da”, “Trzy­na­sty dzień tygodnia”.

15:00 – 16:00, sala semi­na­ryj­na Lwów BC
Nowy począ­tek – przed­pre­mie­ro­we spo­tka­nie z Kata­rzy­ną Bon­dą i jej kry­mi­na­łem “Miłość leczy rany”

15:00 – 19:00, sala semi­na­ryj­na Buda­peszt C
Zapra­sza­my na spo­tka­nie autor­skie z Remi­giu­szem Mro­zem, naj­po­pu­lar­niej­szym współ­cze­snym pol­skim pisa­rzem, auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu ksią­żek, w tym best­sel­le­ro­wej serii z Chył­ką i sagi histo­rycz­nej Para­bel­lum. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali Buda­peszt C.

16:00 – 18:00, sto­isko D22 (Wydaw­nic­two SQN)
Spo­tka­nie z Jaku­bem Małec­kim, nomi­no­wa­nym do Nagro­dy Lite­rac­kiej NIKE i Nagro­dy Lite­rac­kiej Euro­py Środ­ko­wej „Ange­lus” auto­rem wie­lu opo­wia­dań oraz powie­ści takich jak Dygot, Śla­dy, Rdza, Nikt nie idzie, Horyzont.

18:00 – 19:00, Sala Dunajec
Bran­don Mull – suk­ces baśnio­wych świa­tów. Spo­tka­nie z ame­ry­kań­skim auto­rem ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Jego cykl “Baśnio­bór” został już prze­tłu­ma­czo­ny na trzy­dzie­ści języ­ków, a wszyst­kie tomy zna­la­zły się na liście best­sel­le­rów New York Time­sa. Spo­tka­nie popro­wa­dzi Piotr Biesiada.

Nie­dzie­la, 27 października

10:00 – 13:00, Goethe Insti­tut, Rynek Głów­ny 20
Spa­cer lite­rac­ki śla­da­mi Goethe­go i Alfre­da Döbli­na po Krakowie

10:00 – 12:00, sto­isko D3 (Wydaw­nic­two Otwarte)
Spo­tka­nie z Alek­san­drą Woź­niak i Anną Weber, zało­ży­ciel­ka­mi kana­łu na YouTu­bie Mama Lama, któ­ry obser­wu­je już kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób. W listo­pa­dzie uka­że się ich pierw­sza książ­ka pt. „Mama lama, czy­li macie­rzyń­stwo i inne przy­pa­dło­ści życiowe”.

10:30 – 12:30, sto­isko B1 (Wiel­ka Litera)
Janusz L. Wiśniew­ski pod­pi­su­je “Koniec samot­no­ści”. Dłu­go ocze­ki­wa­na kon­ty­nu­acja „S@motności w sie­ci”, best­sel­le­ro­wej powie­ści Janu­sza Leona Wiśniew­skie­go . Po dwu­dzie­stu latach wra­ca­ją te same pyta­nia o kon­dy­cję ducho­wą, nasz sto­su­nek do innych i uczu­cia jaki­mi ich darzymy.

11:00 – 11:45, Salo­nik Literacki
Spo­tka­nie z Agniesz­ką Fuliń­ską i Alek­san­drą Klę­czar, autor­ka­mi książ­ki „MYSIA WIEŻA”, tłu­macz­ka­mi ksią­żek Ric­ka Rior­da­na i znaw­czy­nia­mi mito­lo­gii. Jeże­li czu­jesz się hero­sem lub inte­re­su­jesz się mito­lo­gią grec­ką, rzym­ską czy sło­wiań­ską, zapraszamy!

11:00 – 12:00, sto­isko A5 (Mar­gi­ne­sy)
Jakub Ćwiek pod­pi­su­je książ­ki Szwin­del, Bezpański

12:00 – 13:00, sala semi­na­ryj­na Lwów BC
Jerzy Stuhr i ks. Andrzej Luter roz­ma­wia­ją na tema­ty doro­słe! Auto­rzy poroz­ma­wia­ją m.in.: o życiu, cho­ro­bie, poli­ty­ce i pol­skim spo­łe­czeń­stwie. Po spo­tka­niu na sto­isku MANDO auto­rzy będą pod­pi­sy­wać książkę.

13:00 – 14:00, sto­isko D16 (Dom Wydaw­ni­czy Rebis)
Spo­tka­nie z Ber­na­de­tą Pran­dzioch. Autor­ka będzie pod­pi­sy­wać „Tera­peut­kę” oraz swo­ją naj­now­szą powieść kry­mi­nal­ną „Tabu”.

13:00 – 14:30, sto­isko D15 (Wydaw­nic­two Literackie)
Spo­tka­nie z Kata­rzy­ną Gro­cho­lą z oka­zji wyda­nia powie­ści „Zra­nić mario­net­kę”, czy­li pierw­sze­go jej kry­mi­na­łu. To dosko­na­ła oka­zja na auto­graf pisar­ki, któ­rą poko­cha­ły milio­ny czytelników!

14:00 – 15:00, sto­isko C22 (WAM)
W nie­dzie­lę o godz. 14:00 przy sto­isku WAM Sio­stra Ana­sta­zja pod­pi­su­je swo­ją bio­gra­fię oraz pozo­sta­łe best­sel­le­ro­we książki.

14:00 – 15:30, sto­isko D15 (Wydaw­nic­two Literackie)
Szcze­pan Twar­doch, autor „Kró­le­stwa” i wyda­ne­go w kwiet­niu zbio­ru „Jak nie zosta­łem poetą”, będzie do dys­po­zy­cji miło­śni­ków jego prozy.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram dostęp­ny jest do wglą­du na stro­nie internetowej:
https://targiksiazki.exposupport.pl/prezentacje

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie odby­wa­ją się w dniach 24 – 27 paź­dzier­ni­ka. Godzi­ny otwar­cia w EXPO Kra­ków (ul. Gali­cyj­ska 9):
24 paź­dzier­ni­ka godz. 10:00 – 17:00
25–26 paź­dzier­ni­ka godz. 10:00 – 19:00
27 paź­dzier­ni­ka godz. 10:00 – 17:00

Wię­cej infor­ma­cji: https://www.ksiazka.krakow.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy