Aktualności

Turcja gościem honorowym Miesiąca Spotkań Autorskich

Mie­siąc Spo­tkań Autor­skich to praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski festi­wal lite­rac­ki. Odby­wa się rów­no­cze­śnie w pię­ciu mia­stach: Brnie, Ostra­wie, Koszy­cach, Lwo­wie i Wro­cła­wiu. Trwa trzy­dzie­ści jeden dni, każ­de­go wie­czo­ru czy­tel­ni­cy mogą wziąć udział w dwóch wyjąt­ko­wych spo­tka­niach autor­skich. Tego­rocz­na edy­cja star­tu­je 2 lip­ca i potrwa aż do 1 sierp­nia. Gościem hono­ro­wym tym razem jest Tur­cja. Stąd w naj­bliż­szym cza­sie Pol­skę odwie­dzi trzy­dzie­stu jeden twór­ców lite­ra­tu­ry tureckiej.

Na samym począt­ku, od 2000 do 2009 roku, festi­wal był orga­ni­zo­wa­ny tyl­ko w cze­skim Brnie. Rok póź­niej impre­zę roz­sze­rzo­no na Ostra­wę. W 2011 gościem hono­ro­wym Mie­sią­ca Spo­tkań Autor­skich była Pol­ska. W tym momen­cie ruszy­ła pol­ska edy­cja festi­wa­lu odby­wa­ją­ca się rok rocz­nie we Wro­cła­wiu. Póź­niej do miast part­ner­skich wyda­rze­nia dołą­czy­ły sło­wac­kie Koszy­ce i ukra­iń­ski Lwów.

W każ­dym mie­ście przez trzy­dzie­ści jeden dni odby­wać się będą wie­czor­ki z auto­ra­mi. Orga­ni­za­to­rzy wyli­cza­ją, że Mie­siąc Spo­tkań Autor­skich to sześć­dzie­się­cio­ro twór­ców z Pol­ski, Ukra­iny, Czech, Sło­wa­cji oraz Turcji.

Naj­więk­szym wyda­rze­niem festi­wa­lu zawsze jest udział twór­ców z kra­ju będą­ce­go gościem hono­ro­wym. W tym roku jest to Tur­cja. Orga­ni­za­to­rzy zapro­si­li wybit­nych poetów, powie­ścio­pi­sa­rzy, nowe­li­stów i dra­ma­tur­gów, wśród nich m. in.: Nedim Gür­sel, Oya Bay­dar, Tuna Kire­mi­tçi, Özgür Mum­cu, Şeb­nem İşig­üzel, Murat Özy­aşar, Gaye Bora­lıo­ğlu, Tarik Tufan, Isken­der Pala, Aslı Per­ker, Ayfer Tunc, Yadé Kara.

Festi­wal to tak­że świę­to lite­ra­tu­ry pol­skiej. Poroz­ma­wia­my z Olgą Tokar­czuk, lau­re­at­ką tego­rocz­nej Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra oraz Wio­let­tą Grze­go­rzew­ską – nomi­no­wa­ną do tej nagro­dy w roku ubie­głym. Frag­men­ty swo­ich ksią­żek zapre­zen­tu­ją, m. in.: Mar­cin Wroń­ski, Zie­mo­wit Szcze­rek, Paweł Soł­tys (Pablo­pa­vo), Krzysz­tof Var­ga, Kata­rzy­na Boni, Zbi­gniew Roki­ta, Jacek Inglot, Zbi­gniew Machej, Mariusz Czu­baj, Zyta Rudz­ka, Jerzy Kron­hold, Wero­ni­ka Gogo­la. W turec­ki świat wpro­wa­dzi nas: Max Cegiel­ski oraz miesz­ka­ją­ce w Tur­cji na sta­łe Polki: Aga­ta Brom­be­rek oraz Aga­ta Wiel­go­la­ska, poda­ją orga­ni­za­to­rzy na stro­nie pol­skiej edy­cji imprezy.

Szcze­gó­ło­wy pro­gram dostęp­ny jest pod lin­kiem: http://www.msa.wroclaw.pl/. Ogól­na zasa­da jest taka, że spo­tka­nia z auto­ra­mi z Pol­ski, Sło­wa­cji, Czech i Ukra­iny odby­wać się będą codzien­nie o godzi­nie 19:00. Nato­miast o 20:30 roz­po­czy­nać się będą spo­tka­nia z turec­ki­mi twór­ca­mi. Udział w festi­wa­lo­wych wyda­rze­niach jest darmowy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy