Sprawdzasz tag

wrocław

Aktualności

Muzeum Miejskie we Wrocławiu postawiło ławeczkę w hołdzie dla Tadeusza Różewicza wbrew woli poety

Koń­ca dobie­ga wła­śnie rok Tade­usza Róże­wi­cza. 9 paź­dzier­ni­ka minę­ło dokład­nie sto lat od daty uro­dzin słyn­ne­go pol­skie­go poety, dra­ma­tur­ga i pro­za­ika. Z tej oka­zji Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu posta­no­wi­ło zło­żyć lite­ra­to­wi hołd, sta­wia­jąc w jed­nym z wro­cław­skich par­ków gra­ni­to­wą ławecz­kę, upa­mięt­nia­ją­cą Tade­usza Róże­wi­cza. Wyda­wać by się mogło, że ini­cja­ty­wa jak naj­bar­dziej słusz­na. Nie­ste­ty jed­nak nie wzię­to pod uwa­gę woli poety. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wrocław uhonorował Grahama Mastertona krasnalem Mastertonkiem

Sto­li­ca Dol­ne­go Ślą­ska zna­na jest z wie­lu róż­nych atrak­cji. Wyjąt­ko­wa archi­tek­tu­ra, licz­ne mosty, wido­wi­sko­we festi­wa­le przy­cią­ga­ją do mia­sta mnó­stwo tury­stów. Wro­cław sły­nie rów­nież ze swo­ich kra­sna­li, któ­rych licz­ba w dru­giej poło­wie 2020 prze­kro­czy­ła 360 sztuk. Nie­daw­no, szyb­ko rosną­cą popu­la­cję figu­rek zasi­li­ła nowa. Nosi twarz Gra­ha­ma Master­to­na. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Międzynarodowy Festiwal Kryminału przełożony

Orga­ni­za­to­rzy War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki zade­cy­do­wa­li o prze­ło­że­niu impre­zy na przy­szły rok. Rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu odbę­dzie w innym cza­sie niż pier­wot­nie zakła­da­no. Nie będzie­my jed­nak musie­li cze­kać do 2021. Naj­waż­niej­sze dla pol­skich fanów lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej wyda­rze­nie odbę­dzie się w pierw­szym tygo­dniu listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Graham Masterton po raz drugi przyznał polskim więźniom nagrody za najlepsze opowiadania

Każ­dy nosi w sobie przy­naj­mniej jed­ną histo­rię, któ­rą mógł­by z powo­dze­niem zamie­nić w opo­wia­da­nie lub powieść. Nie ina­czej jest z osa­dzo­ny­mi w pol­skich wię­zie­niach. Co wię­cej oka­zu­je się, że wca­le spo­ra ich licz­ba ma dryg do pisa­nia. Mógł się o tym ostat­nio prze­ko­nać Gra­ham Master­ton, któ­ry po raz dru­gi zor­ga­ni­zo­wał kon­kurs lite­rac­ki dla więź­niów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Turcja gościem honorowym Miesiąca Spotkań Autorskich

Mie­siąc Spo­tkań Autor­skich to praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski festi­wal lite­rac­ki. Odby­wa się rów­no­cze­śnie w pię­ciu mia­stach: Brnie, Ostra­wie, Koszy­cach, Lwo­wie i Wro­cła­wiu. Trwa trzy­dzie­ści jeden dni, każ­de­go wie­czo­ru czy­tel­ni­cy mogą wziąć udział w dwóch wyjąt­ko­wych spo­tka­niach autor­skich. Tego­rocz­na edy­cja star­tu­je 2 lip­ca i potrwa aż do 1 sierp­nia. Gościem hono­ro­wym tym razem jest Tur­cja. Stąd w naj­bliż­szym cza­sie Pol­skę odwie­dzi trzy­dzie­stu jeden twór­ców lite­ra­tu­ry turec­kiej. Czy­taj dalej

-->