Aktualności

Międzynarodowy Festiwal Kryminału przełożony

Orga­ni­za­to­rzy War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki zade­cy­do­wa­li o prze­ło­że­niu impre­zy na przy­szły rok. Rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu odbę­dzie w innym cza­sie niż pier­wot­nie zakła­da­no. Nie będzie­my jed­nak musie­li cze­kać do 2021. Naj­waż­niej­sze dla pol­skich fanów lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej wyda­rze­nie odbę­dzie się w pierw­szym tygo­dniu listopada.

Ze wzglę­du na sytu­ację pan­de­micz­ną, zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Zdro­wia z dnia 20 mar­ca br. o ogło­sze­niu na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii oraz zale­ce­nia­mi Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia, z żalem infor­mu­je­my o koniecz­no­ści prze­ło­że­nia Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu Wro­cław 2020 na jesień, infor­mu­ją organizatorzy.

Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu to cyklicz­na impre­za, któ­rej pierw­sza edy­cja, jesz­cze pod inną nazwą, odby­ła się w 2004 roku. Na prze­strze­ni sie­dem­na­stu lat lokal­na ini­cja­ty­wa fanów lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej roz­wi­nę­ła się tak bar­dzo, że teraz wyda­rze­nie jest jed­nym z naj­więk­szych tego typu w Euro­pie. Od pew­ne­go cza­su festi­wal orga­ni­zo­wa­ny był w maju. Tego­rocz­na edy­cja zosta­ła prze­ło­żo­na na jesień, odbę­dzie się w dniach 4 – 8 listopada.

Głów­nym wyda­rze­niem festi­wa­lu było zawsze przy­zna­nie i wrę­cze­nie na uro­czy­stej gali Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru dla naj­lep­szej pol­skiej powie­ści kry­mi­nal­nej lub sen­sa­cyj­nej roku. Dotych­cza­so­wy­mi lau­re­ata­mi byli mię­dzy inny­mi Marek Kra­jew­ski, Zyg­munt Miło­szew­ski, Mariusz Czu­baj, Gaja Grze­go­rzew­ska, Mar­ta Guzow­ska czy Woj­ciech Chmie­larz. Tego­rocz­ne­go zwy­cięz­cę pozna­my 7 listo­pa­da. Wraz z prze­ło­że­niem daty odby­wa­nia się festi­wa­lu, zmia­nie ule­gły daty poszcze­gól­nych eta­pów kon­kur­su: nomi­no­wa­nych pozna­my 18 maja, a fina­li­stów – 22 czerwca.

Wydłu­żo­ny został tak­że czas nad­sy­ła­nia opo­wia­dań kry­mi­nal­nych do kon­kur­su, w któ­rym nagro­dą jest bez­płat­ny udział w warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez Mar­tę Guzow­ską, Rober­ta Małec­kie­go i Mar­ci­na Wroń­skie­go. Tek­sty moż­na nad­sy­łać do 15 czerw­ca. Pamię­taj­cie, że opo­wia­da­nie win­no być kry­mi­na­łem bądź sen­sa­cją z Wro­cła­wiem w tle. Wyni­ki zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne 31 sierpnia.

Część z Pań­stwa zapew­ne pamię­ta, że pierw­sze wro­cław­skie edy­cje Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu odby­wa­ły się wła­śnie jesie­nią. Będzie to więc swo­isty (choć nie­pla­no­wa­ny) powrót do korze­ni. Nie zdą­ży­li­śmy opu­bli­ko­wać majo­we­go pro­gra­mu, ale już nie­ba­wem zacznie­my infor­mo­wać o tym, co przy­go­to­wa­li­śmy i zre­ali­zu­je­my w listo­pa­dzie, czy­ta­my w ofi­cjal­nym obwieszczeniu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: festiwal.portalkryminalny.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy