Sprawdzasz tag

książkomat

Aktualności

Nowy książkomat w Słupsku został zniszczony przed oficjalnym oddaniem do użytku publicznego

W lip­cu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Słup­sku zapo­wia­da­ła uru­cho­mie­nie nowej usłu­gi, któ­ra mia­ła­by czy­tel­ni­kom uła­twić wypo­ży­cza­nie i zwrot ksią­żek. Przed gma­chem pla­ców­ki sta­nąć miał książ­ko­mat. Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi, urzą­dze­nie przed kil­ko­ma dnia­mi zosta­ło zain­sta­lo­wa­ne przed gma­chem Biblio­te­ki Głów­nej z inten­cją odda­nia go do użyt­ku publicz­ne­go we wrze­śniu. Nie­ste­ty nie­zna­ni spraw­cy książ­ko­mat znisz­czy­li, jesz­cze zanim kto­kol­wiek miał szan­sę z nie­go sko­rzy­stać. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Otwarcie nowoczesnej biblioteki z książkomatem w Gdyni

Jed­na z filii gdyń­skiej biblio­te­ki publicz­nej prze­no­si się do nowe­go miej­sca, z uli­cy Żerom­skie­go na Wła­dy­sła­wa IV. Ze zmia­ną loka­li­za­cji wią­że się oczy­wi­ście zmia­na wystro­ju. Ina­czej rów­nież wyglą­dać będą pro­ce­du­ry wypo­ży­cza­nia czy odda­wa­nia ksią­żek. Już 7 lute­go swo­je podwo­je otwo­rzy nowo­cze­sna Biblio­te­ka Śród­mie­ście. Wyda­rze­niu towa­rzy­szyć będą cie­ka­we atrak­cje. Czy­taj dalej

-->