Aktualności

Remigiusz Mróz rozmawiał z użytkownikami Wykopu

Remi­giusz Mróz, przed­sta­wia­ją­cy się jako pisarz i dok­tor nauk praw­nych, ojciec mię­dzy inny­mi Chył­ki i For­sta, autor oko­ło gazy­lio­na ksią­żek, był dostęp­ny przez ponad godzi­nę dla użyt­kow­ni­ków Wyko­pu. To wła­śnie w tym ser­wi­sie wziął udział w sesji AMA, w ramach któ­rej inter­nau­ci mogli pytać go dosłow­nie o wszyst­ko. Funk­cjo­no­wa­ła zasa­da jeden komen­tarz – jed­no pyta­nie, a auto­rzy naj­cie­kaw­szych mie­li dodat­ko­wo oka­zję zgar­nię­cia po egzem­pla­rzu naj­now­szej jego powieści.

Pyta­nia rze­czy­wi­ście były bar­dzo róż­ne. Doty­ka­ły spraw zawo­do­wych i pry­wat­nych, część była na serio, część – zupeł­nie nie­po­waż­na. Remi­giusz Mróz dał się już wcze­śniej poznać jako czło­wiek mają­cy ogrom­ny dystans do sie­bie i tego, co robi. Rów­nież tym razem nie zawiódł, odpi­su­jąc na wszyst­kie pyta­nia ze swa­dą i humo­rem. Moż­na powie­dzieć, że odpo­wie­dzi dosto­so­wy­wał do pozio­mu zada­ne­go pytania.

Sesja zakoń­czy­ła się z wyni­kiem 740 komen­ta­rzy roz­po­star­tych na 43 stro­nach. Jeśli macie chwi­lę wol­ne­go cza­su i chcie­li­by­ście lepiej poznać Remi­giu­sza Mro­za, może­cie sobie zaser­wo­wać czy­tel­ni­czą sesję do kawy i ciast­ka. Musi­cie się tyl­ko nasta­wić na prze­sie­wa­nie infor­ma­cji zbęd­nych, ale nagro­da w posta­ci przy­naj­mniej kil­ku cie­ka­wo­stek jest wła­ści­wie gwarantowana.

PYTANIE: Ostat­nio zasta­na­wia­łam się, czy kie­dy­kol­wiek, jako czy­tel­nik, dałeś się wcią­gnąć w świat książ­ki, tak jak to ma miej­sce teraz w przy­pad­ku tysią­ca Two­ich fanów i serii z Chyłką?

ODPOWIEDŹ: Ba! Od tego zaczy­na się pisar­ski żywot każ­de­go auto­ra. Prze­pa­dłem tak np. w try­lo­gii Stie­ga Lars­so­na albo w serii wikiń­skiej Ber­nar­da Cornwella.

PYTANIE: Seria­lo­we wyda­nie Chył­ki już mamy, jest spo­ko. Co z For­stem? Ta ekra­ni­za­cja była­by zde­cy­do­wa­nie lepsza!

ODPOWIEDŹ: Będzie! To spo­ry pro­jekt spo­rej sta­cji, dla­te­go wyma­ga tro­chę cza­su. Ale efekt będzie napraw­dę godny. 😉

PYTANIE: Co robisz na co dzień jak nie two­rzysz? Jak wyglą­da Twój dzień?

ODPOWIEDŹ: Wła­ści­wie codzien­nie two­rzę. 🙂 Wsta­ję koło 8/9, jem śnia­da­nie i sia­dam do robo­ty. Oko­ło 14 idę bie­gać, wra­cam, jem coś, oglą­dam serial i dalej do kla­wia­tu­ry. Koń­czę koło 22, otwie­ram piwo/wino/tequilę i sia­dam z jakąś książką. 🙂

PYTANIE: Remek, słu­chaj jak się czu­jesz kie­dy widzisz swo­je dzie­ła w koszach sie­ci nie­ja­kie­go Jero­ni­mo Mar­ti­na obok takich legend jak bio­gra­fia Trum­pa, czy 101 ćwi­czeń mózgu dla seniora?

ODPOWIEDŹ: Nie mam nic prze­ciw­ko – i myślę, że żaden autor nie ma. W koń­cu pisze­my po to, żeby ktoś te książ­ki czy­tał. Dro­ga dys­try­bu­cji ma dru­go­rzęd­ne zna­cze­nie – zresz­tą też kupu­ję książ­ki w Bie­drze z koszyków. 🙂

PYTANIE: Pew­nie widzia­łeś Bar­to­na Fin­ka, dla­te­go bazu­jąc na tym mate­ria­le zadam ci pyta­nie – jak radzisz sobie z bra­kiem zapa­łu twór­cze­go? Czy two­ja twór­czość rodzi się w bólach czy raczej pły­nie niczym strumień?

ODPOWIEDŹ: Róż­nie bywa. Cza­sem jed­no zda­nie rodzi się w bólach, a potem nagle stro­ny zaczy­na­ją poja­wiać się same. Nie wspo­ma­gam się niczym, bo tra­cę wte­dy kon­tro­lę nad tym, co dzie­je się w książce. 😉

Sesję AMA z Remi­giu­szem Mro­zem znaj­dzie­cie pod tym linkiem:
https://www.wykop.pl/link/5191811/ama-remigiusz-mroz-polski-pisarz-autor-powiesci-kryminalnych/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy