Sprawdzasz tag

ryciny

Aktualności

XVI-wieczne ryciny do Boskiej komedii po raz pierwszy oglądać można za darmo w Internecie

Naj­słyn­niej­szym dzie­łem wło­skie­go poety Dan­te­go Ali­ghie­ri jest Boska kome­dia. Nad poema­tem opi­su­ją­cym wędrów­kę swo­je­go alter ego przez zaświa­ty pra­co­wał przez trzy­na­ście lat. Ali­ghie­ri zmarł krót­ko po ukoń­cze­niu Boskiej kome­dii. Ta sta­ła się arcy­dzie­łem lite­ra­tu­ry wło­skiej, uzna­wa­na jest za kla­sy­kę świa­to­wą. Tego roku obcho­dzi­my sie­dem­set­ną rocz­ni­cę śmier­ci poety. Z tej oka­zji udo­stęp­nio­no w Inter­ne­cie dro­go­cen­ne ryci­ny, któ­rych auto­rem jest XVI-wiecz­ny wło­ski malarz, Fede­ri­co Zuc­ca­ro. Czy­taj dalej

-->