Sprawdzasz tag

boska komedia

Aktualności

Holenderska tłumaczka wycięła z Boskiej Komedii fragment o Mahomecie

Pod­czas swo­jej wędrów­ki przez pie­kło, w jego ósmym krę­gu, spo­ty­ka Dan­te Maho­me­ta, któ­ry tra­fił tam za grzech sia­nia nie­zgo­dy. W nowym holen­der­skim tłu­ma­cze­niu wzmian­ka o islam­skim pro­ro­ku zosta­ła usu­nię­ta, by tekst był bar­dziej przy­stęp­ny dla więk­sze­go gro­na czy­tel­ni­ków. Trwa dys­ku­sja o zasad­no­ści takie­go zabie­gu. Mówi się o cen­zu­rze. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Potomek autora Boskiej komedii pragnie oczyścić jego imię

Dziś Dan­te Ali­ghie­ri zna­ny jest przede wszyst­kim jako autor Boskiej kome­dii, poema­tu o sta­tu­sie arcy­dzie­ła lite­ra­tu­ry świa­to­wej. War­to jed­nak wie­dzieć, że nie był tyl­ko poetą. Ali­ghie­ri ode­brał wykształ­ce­nie w dzie­dzi­nach reto­ry­ki, gra­ma­ty­ki, filo­zo­fii i teo­lo­gii, zaan­ga­żo­wa­ny był rów­nież poli­tycz­nie. To ostat­nie nie­ste­ty spro­wa­dzi­ło na nie­go całą masę pro­ble­mów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

XVI-wieczne ryciny do Boskiej komedii po raz pierwszy oglądać można za darmo w Internecie

Naj­słyn­niej­szym dzie­łem wło­skie­go poety Dan­te­go Ali­ghie­ri jest Boska kome­dia. Nad poema­tem opi­su­ją­cym wędrów­kę swo­je­go alter ego przez zaświa­ty pra­co­wał przez trzy­na­ście lat. Ali­ghie­ri zmarł krót­ko po ukoń­cze­niu Boskiej kome­dii. Ta sta­ła się arcy­dzie­łem lite­ra­tu­ry wło­skiej, uzna­wa­na jest za kla­sy­kę świa­to­wą. Tego roku obcho­dzi­my sie­dem­set­ną rocz­ni­cę śmier­ci poety. Z tej oka­zji udo­stęp­nio­no w Inter­ne­cie dro­go­cen­ne ryci­ny, któ­rych auto­rem jest XVI-wiecz­ny wło­ski malarz, Fede­ri­co Zuc­ca­ro. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Salvador Dali i jego genialne ilustracje Boskiej Komedii Dantego

Boska kome­dia” to ale­go­ria grze­chu i odku­pie­nia. Dla­te­go jak naj­bar­dziej zro­zu­mia­łe wyda­je się, że ten epos Dan­te­go oka­zał się pocią­ga­ją­cy dla zabo­bon­ne­go kato­li­ka, jakim był Salva­dor Dali.
W 1957 roku rząd wło­ski zwró­cił się do Dale­go z pro­po­zy­cją, aby stwo­rzył on serię 101 akwa­re­li, któ­re mia­ły być załą­czo­ne do nowe­go wyda­nia „Boskiej kome­dii”. Mia­ła to być spe­cjal­na edy­cja w celu uczcze­nia 700-lecia uro­dzin Dan­te­go w 1965 roku. Czy­taj dalej

-->