Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

Trud­no zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­ga­lu”. Choć komiks ten uka­zu­je się we Fran­cji, to za rysun­ki odpo­wia­da Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­re­go kre­ska jest roz­po­zna­wal­na na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­ga­la Aegirs­so­na, któ­ry jako nie­mow­lę został zna­le­zio­ny przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wa­li go wśród sie­bie. Tak napraw­dę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Tho­ra i Aegi­ra, czy­li bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłop­ca na brze­gu w cza­sie sztormu.

Obec­nie “Thor­gal” ma szan­ce jesz­cze zyskać na popu­lar­no­ści – powsta­je bowiem aktor­ska adap­ta­cja serii. Odpo­wia­da za nią Flo­rian Henc­kel von Don­ner­smarck. Póki co wia­do­mo jedy­nie, iż pro­duk­cja będzie fran­cu­ska, ale nie wie­my jesz­cze, czy powsta­nie film peł­no­me­tra­żo­wy, czy też serial. Zagad­ką pozo­sta­je też, któ­re tomy zosta­ną zekra­ni­zo­wa­ne. Przy­po­mi­na­my, że za sce­na­riu­sze “Thor­ga­la” odpo­wia­da­li kolej­no Jean Van Ham­me, Yves Sen­te oraz Xavier Dorison.

thorgal2

thorgal3

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy