Sprawdzasz tag

Grzegorz Rosiński

Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

Trud­no zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­ga­lu”. Choć komiks ten uka­zu­je się we Fran­cji, to za rysun­ki odpo­wia­da Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­re­go kre­ska jest roz­po­zna­wal­na na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­ga­la Aegirs­so­na, któ­ry jako nie­mow­lę został zna­le­zio­ny przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wa­li go wśród sie­bie. Tak napraw­dę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Tho­ra i Aegi­ra, czy­li bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłop­ca na brze­gu w cza­sie sztormu.

Czy­taj dalej

-->